Rhybudd am ganiatâd rhywiol wedi i bobl fod yn yfed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Rhybudd yr heddlu i bobl fod yn ofalus wrth yfed dros gyfnod y Nadolig

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn tynnu sylw at effeithiau yfed dros gyfnod y Nadolig.

Gyda phartneriaethau maen nhw'n codi ymwybyddiaeth o ganiatâd rhywiol ar ôl i bobl fod yn yfed.

Yn ôl data a gasglwyd yn ystod chwe mis cyntaf 2012 roedd 55% o ddioddefwyr troseddau rhywiol yn y gogledd wedi yfed alcohol a 43% o'r unigolion oedd o dan amheuaeth o drais rhywiol wedi yfed alcohol cyn cyflawni'r trosedd.

"Rydym eisiau i bobl ardal Heddlu'r Gogledd fwynhau cyfnod y Nadolig a chofio'r Nadolig am y rhesymau iawn," meddai'r Ditectif Uwch-arolygydd John Hanson, Pennaeth Uned Diogelwch y Cyhoedd, Heddlu Gogledd Cymru.

"Mae alcohol yn nodwedd amlwg yn y mathau hyn o droseddu ac mae'r neges yn glir, mae angen i ddynion ddeall, os yw dynes yn dweud 'na' neu os nad yw'n gallu rhoi caniatâd oherwydd ei bod wedi yfed alcohol neu gymryd cyffuriau, maen nhw'n cyflawni trosedd difrifol.

"Gall alcohol a chyffuriau eich gwneud chi deimlo'n fwy hyderus, gallant gymylu eich barn a'ch gwneud chi'n fwy agored i niwed."

Cyngor amserol

Fe wnaeth yr heddlu gynnig cyngor syml i helpu pobl i fod yn ddiogel:

  • Gadael dy ddiod gyda rhywun yr wyt yn ymddiried ynddynt, paid â rhannu diodydd a phaid byth â derbyn diod gan rywun nad wyt yn eu hadnabod neu rywun yr wyt newydd eu cyfarfod.
  • Paid byth â meddwi cymaint nag wyt yn gwybod be ti'n wneud.
  • Trefna ffordd o gyrraedd adref. Paid â cherdded adref ar dy ben dy hun neu gyda rhywun yr wyt newydd ei gyfarfod - aros gyda ffrindiau neu defnyddia dacsi.
  • Fyddet ti'n mynd i dŷ rhywun nad wyt yn ei nabod ar dy ben dy hun am hanner dydd? Na? Felly pam gwneud hynny am 2am?
  • Gwna'n siŵr bod rhywun yn gwybod lle'r wyt ti'n mynd a faint o'r gloch rwyt ti'n bwriadu cyrraedd adref.

Mae'r heddlu, mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill, yn parhau i geisio lleihau ac atal troseddau rhyw, ac erlyn troseddwyr.

Yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn, gwelwyd cynnydd o 38% yn niferoedd yr achosion o drais rhywiol a gofnodwyd yn y gogledd, cynnydd sy'n gyson â'r duedd genedlaethol.

"Rydym yn canolbwyntio ar leihau nifer y troseddau rhywiol ac mae angen i ni ddeall y broblem ac annog unrhyw un sydd wedi dioddef ymosodiad i ddatgelu i ni beth sydd wedi digwydd er mwyn i ni allu ymchwilio i droseddau o'r natur yma, adnabod troseddwyr rhyw sy'n troseddu dro ar ôl tro a sicrhau eu bod yn cael eu herlyn am y troseddau hyn," meddai'r Ditectif Uwch-arolygydd John Hanson.

Os oes angen cymorth ar unrhyw un gyda'r materion hyn gellir cysylltu â'r Heddlu ar 101 neu 999 mewn argyfwng.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol