Beirniadu'r BBC am adroddiad na gafodd ei ddarlledu

  • Cyhoeddwyd
Nick Pollard
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Nick Pollard ei benodi i arwain yr arolwg ym mis Hydref

Roedd "anhrefn a dryswch" o fewn i'r BBC ynglŷn ag adroddiad am gam-drin rhywiol gan Jimmy Savile a gafodd ei roi o'r neilltu, ond mae ymchwiliad wedi dweud nad oedd ymdrech i guddio'r peth.

Bydd cyfarwyddwr newyddion y BBC, Helen Boaden, yn dychwelyd i'w swydd, ond mae ei dirprwy Stephen Mitchell wedi ymddiswyddo.

Bydd Newsnight yn cael golygydd a dirprwy olygydd newydd ar ôl i'r gorfforaeth gyhoeddi dau adroddiad beirniadol.

Ym mis Rhagfyr 2011 rhoddodd Newsnight y gorau i ymchwiliad i gamdriniaeth rywiol gan Jimmy Savile.

Wrth adolygu'r penderfyniad hwnnw, dywed cyn bennaeth Sky News, Nick Pollard, fod hyn yn gamgymeriad gwael gan y golygydd Peter Rippon, ond na wnaed hynny er mwyn diogelu rhaglenni teyrnged i Jimmy Savile fel y mae rhai wedi honni.

Mae'n feirniadol iawn o reolwyr y BBC, ac yn son am 'anrhefn a dryswch', yn enwedig ynghylch y modd y deliwyd â blog gan Mr Rippon yn esbonio ei benderfyniad.

Wrth ymateb i'r adroddiad mewn e-bost i staff y BBC dywedodd Tim Davie, cyfarwyddwr dros dro y Gorfforaeth, ei fod yn "falch i ddweud nad oedd yr arolwg wedi dod o hyd i unrhyw dystiolaeth o unrhyw bwysau amhriodol i geisio atal adroddiad Newsnight na chwaith i amddiffyn rhaglenni teyrnged Jimmy Savile."

Ond roedd yn derbyn fod yr adroddiad "yn dangos fod yna fethiannau amlwg yn rhai o'n systemau, y ffordd rydym yn gweithio gyda'n gilydd ac yn gwneud penderfyniadau."

Cyhoeddodd y neges hefyd y byddai:

  • Peter Rippon yn gadael ei swydd fel golygydd Newsnight, a'i fod nawr yn cynnal trafodaethau gyda'r BBC ynglŷn â rôl newydd.
  • Helen Boaden, pennaeth newyddion BBC, wnaeth gamu i'r naill ochr yn ystod yr ymchwiliad, yn dychwelyd i'w swydd ddydd Iau.

Mae ymddiswyddiad dirprwy gyfarwyddwr newyddion Stephen Mitchell wedi ei dderbyn gan y BBC, a bydd e'n gadael y gorfforaeth y flwyddyn nesaf.

Mae Ymddiriedolaeth y BBC hefyd wedi cyhoeddi adroddiad beirniadol ynghylch rhifyn o Newsnight arweiniodd at Arglwydd McAlpine yn cael ei gysylltu ar gam gyda honiadau o gam-drin plant.

Fe ddigwyddodd hyn oherwydd methiant gan aelodau'r tim i ddilyn canllawiau golygyddol y BBC, yn ôl Pwyllgor Safonau Golygyddol yr ymddiriedolaeth.

Roedd yr adroddiad yn feirniadol nad oedd Newsnight wedi cysylltu gyda BBC Cymru wrth baratoi'r rhaglen er mwyn ceisio gwirio honiadau gan brif dyst y rhifyn.

Dywed yr adroddiad bod "cyfle pwysig i ystyried pryderon am gywirdeb adroddiad Newsnight wedi cael ei golli".

Mae'r pwyllgor wedi penderfynu y dylid cael adroddiad arall flwyddyn nesaf er mwyn sicrhau bod y gorfforaeth yn "dysgu gwersi o'r digwyddiadau hyn".