Llythyr Elan Closs Stephens at Rhodri Talfan Davies

  • Cyhoeddwyd
Elan Closs Stephens
Disgrifiad o’r llun,
Mae Elan Closs Stephens wedi anfon llythyr o bryder at Gyfarwyddwr BBC Cymru

Llythyr Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC dros Gymru, Elan Closs Stephens at Gyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies.

Annwyl Rhodri,

Ysgrifennaf atoch i ymateb i'ch llythyr at Arglwydd Patten ynglŷn â'r posibilrwydd na fydd Radio Cymru yn gallu darlledu rhan sylweddol iawn o'i repertoire cerddorol. Diolch am y wybodaeth yma am y sefyllfa.

Yn ei ateb atoch ar ran Ymddiriedolaeth y BBC mae David Liddiment, Cadeirydd Pwyllgor Cynulleidfaoedd a Pherfformiad yr Ymddiriedolaeth, yn amlinellu'r effaith y gall y mater hwn ei gael, yn ei farn ef, ar y modd mae Radio Cymru yn gallu cydymffurfio gyda gofynion ei Thrwydded Gwasanaeth. Yn ogystal â sylwadau David fe hoffwn i rannu gyda chi fy marn am yr effaith yr wy'n teimlo y gallai hyn ei gael ar Radio Cymru ac ar yr iaith Gymraeg.

Fel y gwyddoch, yr wyf wedi dilyn y mater hwn gyda diddordeb mawr dros y blynyddoedd ac mae'n rhaid i mi fynegi fy mhryder difrifol ynglŷn â'r newid sylweddol posib hwn ar natur gwasanaeth Radio Cymru os nad yw'n gallu darlledu ei repertoire arferol. Mae'r drwg y gallai newid sylweddol ei gael ar gyfer ein cynulleidfaoedd yn bryder mawr iawn i mi.

Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr iawn yr ymdrechion yr ydych chi a Radio Cymru yn eu gwneud i liniaru'r effeithiau hyn. Dyma'r unig orsaf radio Gymraeg llawn yn y byd a gallai'r gweithredu yma wneud drwg nid yn unig i'r orsaf ac i'r BBC ond hefyd byddai'n peri loes i wrandawyr Radio Cymru sy'n ystyried yr orsaf yn rhan bwysig o'u bywydau a werthfawrogir yn fawr.

Er mwyn y gynulleidfa rwy'n mawr obeithio y gall y naill ochr a'r llall ddod yn ôl at ei gilydd i ddatrys hyn. Rwy'n deall y pwysau ariannol sy'n wynebu cerddorion Cymraeg ond mae pwysau enfawr ar y BBC hefyd, fel ag sydd ar bob corff cyhoeddus. Does neb yn ennill o weithredu fel hyn, yn sicr nid cynulleidfa Radio Cymru.

'Rwy'n ddiolchgar iawn i chi a'ch tîm am eich ymdrechion i ddatrys y mater hwn. A gaf i bwyso arnoch chi i barhau gyda'ch ymdrechion er mwyn sicrhau fod hyn yn cyrraedd datrysiad derbyniol fel y gall Radio Cymru barhau i gynnig gwasanaeth llawn i'r gynulleidfa Cymraeg ei hiaith?

Yr eiddoch yn gywir,

Elan Closs Stephens

Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC dros Gymru

Hefyd gan y BBC