Dedfryd oes am ladd ei mab saith oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Sara Gibson

Mae mam a lofruddiodd ei mab saith oed ar ôl ei guro yn ddidrugaredd wedi cael ei dedfrydu i garchar am oes.

Bydd Sara Ege, 33, yn treulio isafswm o 17 mlynedd dan glo.

Fe wylodd wrth i'r ddedfryd gael ei chyhoeddi yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun.

Dywedodd y barnwr fod ei chreulondeb parhaol a'i churo ffyrnig wedi achosi ei marwolaeth.

Roedd yr achos wedi para am bum wythnos.

Daeth i'r amlwg fod Yaseen, ar ddiwrnod ei lofruddiaeth ym mis Gorffennaf 2010, wedi ei gadw adre' o'r ysgol er mwyn astudio'r Corân.

Dywedodd y barnwr ei fod yn credu mai ei fethiant i ddysgu'r llyfr ar ei gof arweiniodd at ei farwolaeth yng nghartre'r teulu ym Mhontcanna, Caerdydd.

Tân

Roedd Ege wedi lladd ei mab cyn rhoi ei gorff ar dân.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Yaseen Ege yn saith oed pan gafodd ei guro i farwoaleth cyn cael ei losgi

Ym mis Rhagfyr fe'i cafwyd hi'n euog o lofruddiaeth ac o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Cafwyd ei gŵr Yousuf Ege, 38 oed, yn ddieuog o ganiatáu marwolaeth plentyn drwy fethu â'i amddiffyn.

Roedd Ege wedi gwadu'r cyhuddiad o lofruddio gan honni mai ei gŵr oedd yn gyfrifol.

Yn wreiddiol y gred oedd bod Yaseen wedi marw mewn tân ond ar ôl profion daeth i'r amlwg ei fod wedi marw rai oriau ynghynt.

Yn ystod yr achos, dangoswyd darn o bren i'r rheithgor a gafodd ei ddefnyddio gan Mrs Ege i daro ei mab "fel petai'n gi", yn ôl yr erlyniad.

Clywodd y llys bod y fam wedi ei harestio wedi'r archwiliad post mortem a bod deunydd tanio barbiciw ar ei dillad.

Yn wreiddiol, roedd y fam wedi cyfaddef i'r heddlu cyn newid ei meddwl a dweud bod ei gŵr wedi ei gorfodi i gyfaddef.

Dywedodd Ian Murphy, ar ran yr erlyniad: "Pan gafodd ei holi, cyfaddefodd iddi fod yn dreisgar am flwyddyn.

"Ni ymdrechodd i chwilio am help meddygol ... mae'n amlwg i'r bachgen ddioddef yn ofnadwy."

Adolygiad

O ganlyniad i'r achos, cynhaliodd Cyngor Caerdydd adolygiad o gysylltiad asiantaethau gyda'r teulu.

Mewn datganiad a ryddhawyd wedi'r ddedfryd, dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Lleol Diogelu Plant Caerdydd: "Tra bod modd dysgu gwersi, fyddai hi ddim wedi bod yn bosib rhagweld y farwolaeth."

Daeth i'r amlwg fod pryderon am drais yn y cartre' wedi eu cofnodi i'r Uned Diogelu Merched ond chafodd y rhain ddim eu trosglwyddo i'r heddlu na'r gwasanaethau plant.

Yn 2007 cofnodwyd rhagor o adroddiadau ond roedd yna oedi cyn trosglwyddo'r wybodaeth i'r adran gwasanaethau plant.

Adeg marwolaeth Yaseen, doedd yna ddim adroddiadau pellach o drais yn y cartre'.

Dim digon

Yn ôl y panel, roedd 'na bryderon ar adegau wedi i'r bachgen ddechrau yn yr ysgol ond chafodd y pryderon hyn chwaith ddim eu mynegi i'r asiantaethau diogelu plant.

Daeth y panel i'r casgliad nad oedd digon o gydlynu rhwng ymdrechion yr asiantaethau ac nad oedd y perygl posib i Yaseen wedi dod i'r amlwg yn iawn.

Gwnaeth y bwrdd nifer o argymhellion, gan gynnwys annog mwy o ymwybyddiaeth o fewn ysgolion o ran diogelu plant.

Mae'r cyngor eisoes wedi dechrau adolygiad mewn ysgolion, sy'n cynnwys edrych ar gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad staff.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol