Pryder am y siopau bach yng nghanol problemau economaidd

  • Cyhoeddwyd
Arwydd tref Llandeilo
Disgrifiad o’r llun,
Mae pryder bod y siopau bach yn cau yn y dref

Mae un o siopau bach tre' Llandeilo ar fin cau.

Dywedodd perchennog siop flodau Pinc yn y dref mai penderfyniad personol oedd hyn ond nad hi oedd yr unig un i gloi'r drws yn y dref ar hyn o bryd.

Dros yr wythnosau diwetha' mae problemau rhai o siopau cadwyn mawr - HMV, Jessops a Blockbusters - wedi bod yn y newyddion.

Mae hynny yn un arwydd go gryf o natur fregus yr economi yn gyffredinol.

Fore Gwener mae disgwyl i lywodraeth y DU gyhoeddi'r ffigyrau Cynnyrch Mewnwladol Crynswth (GDP) diweddaraf, ac mae pryder y gallai'r ffigyrau ddangos bod economi Prydain yn crebachu unwaith eto.

Ond mae 'na ansicrwydd am y siopau llai sy'n aml yn gonglfaen i'r economi yn enwedig yn ein trefi cefn gwlad hefyd.

Yn nhref Llandeilo mae sawl busnes annibynnol wedi neu yn y broses o gau'n derfynol.

Ac mae nifer yno yn poeni am ddyfodol y dref.

Mae'r brif stryd wedi bod ar gau am gyfnod sylweddol wrth i waith gosod pibau nwy newydd gael ei wneud.

'Sefyllfa anodd'

Yn ôl siopwyr, dydi hynny ddim wedi helpu'r sefyllfa.

Yr hyn sy'n taro rhywun yn syth wrth gerdded drwy ganol y dref yw'r tawelwch o ganlyniad i'r gwaith a fydd yn parhau am dri mis arall.

Disgrifiad o’r llun,
Mae gwaith yn cael ei wneud ar y ffordd drwy ganol Llandeilo

Ond wedi wyth mlynedd mae Nia Prydderch yn rhoi'r gorau i'r siop flodau, Pinc.

"Mae 'na deimlad o dristwch wrth gwrs ac mae'r dref wedi ei gweld yn anodd dros y tair blynedd diwethaf," meddai.

"Dwi wedi dod i'r casgliad bod hi'n bryd i fi fynd.

"Sai moyn gweld blwyddyn anodd arall."

Dywedodd ei bod yn cael 20 ceiniog o elw o brynu rhosyn am 50c a'i werthu am £1.50.

"Mae'r gweddill yn mynd at redeg y siop.

"Mae'r gwaith tu fas i'r siop ar y ffordd wedi cyflymu'r penderfyniad i gau.

"Dwi o'r farn bod angen gwneud y gwaith ond mae cael tri mis o fod yr hewl ar gau yn mynd i fod yn anodd."

Dywedodd bod wyneb y dre wedi newid sawl gwaith ers ei bod hi'n rhedeg y siop a bod y dref wedi wynebu sawl dirwasgiad.

"Mae hynny yn beth da mewn ffordd gan fod angen amrywiaeth ond y trueni yw ein bod ni'n colli pobl dda yn y broses o newid.

"All hi ddim mynd yn waeth a gobeithio ymhen blwyddyn na fydd 'na siope' eraill yn mynd."