Llywodraethau benben am gyflogau fferm

Cyhoeddwyd

Mae llywodraethau Cymru a'r DU benben am ddyfodol y corff sy'n pennu cyflogau ac amodau gwaith yn y diwydiant amaeth yng Nghymru.

Penderfynodd gweinidog yn San Steffan i ddiddymu'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol, sy'n gyfrifol am Gymru a Lloegr.

Ond mae Llywodraeth Cymru am gadw'r corff, ac wedi pleidleisio yn y Senedd i wrthod rhoi caniatâd i'r diddymu.

Maen nhw'n dweud bod y corff yn ymwneud ag amaethyddiaeth, sydd yn fater sydd wedi ei ddatganoli, ac felly dim ond gyda chaniatâd y Cynulliad y gall llywodraeth y DU ei ddiddymu.

Dywed adran amaeth San Steffan, Defra, bod y bwrdd yn ymwneud â chyflogaeth - sydd ddim wedi ei ddatganoli - ac felly nad oes gan Lywodraeth Cymru na'r Cynulliad unrhyw ran yn y penderfyniad.

Maen nhw'n credu bod y diddymu "er budd tymor hir y diwydiant amaeth a gweithwyr fferm".

Llythyr

Ond mae Dirprwy Weinidog Amaeth Cymru, Alun Davies AC, wedi ysgrifennu at Defra i fynnu y dylid atal diddymu'r Bwrdd yn dilyn y bleidlais yn y Cynulliad.

Mae'n cyhuddo llywodraeth y DU o "danseilio'r agenda o barch" tuag at y sefydliadau datganoledig.

Amcangyfrif Llywodraeth Cymru yw bod 13,000 o weithwyr amaethyddol yng Nghymru allai ddioddef oherwydd y newid.

Dywedodd Mr Davies: "Mae gweithredoedd llywodraeth y DU yn groes i brotocol datganoli sydd wedi ei gytuno, ac yn tanseilio'r agenda o barch y mae llywodraeth y DU wedi datgan ei bod am ddilyn.

"Yn ystod trafodaethau blaenorol gyda llywodraeth y DU, rwyf wedi gwneud cais i drosglwyddo cyfrifoldebau'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol i weinidogion Cymru drwy orchymyn o dan y Ddeddf Cyrff Cyhoeddus.

"Ond cafodd fy nghais ei wrthod sawl gwaith gan lywodraeth y DU.

"Fy marn i yw bod y Bwrdd yn cyflawni rôl bwysig ac yn darparu gwarchodaeth lawn i weithwyr amaethyddol. Ar wahân i osod lleiafswm cyflog, mae'r Bwrdd yn ymdrin ag amodau gwaith eraill gan gynnwys gweithio hyblyg, gweithio goramser, cyflog gwyliau a salwch, costau hyfforddiant a grantiau eraill."

Deddfwriaeth fodern

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Defra: "Mae diddymu'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol er budd tymor hir i'r diwydiant amaeth ac i weithwyr fferm.

"Fel pob gweithiwr arall ar draws yr economi, fe fyddan nhw'n cael eu gwarchod gan yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a deddfwriaeth cyflogaeth fodern.

"Ein safbwynt o hyd yw bod y Bwrdd yn fater cyflogaeth sydd heb ei ddatganoli o'r llywodraeth genedlaethol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol