Menter iaith yn dod i ben

Seremoni'r Orsedd
Image caption Cafodd yr Eisteddfod Genedlaethol ei chynnal ym Mro Morgannwg y llynedd

Mae un o fentrau iaith Cymru yn dod i ben ar ôl i Lywodraeth Cymru roi'r gorau i'w hariannu.

Lai na chwe mis ers i'r Eisteddfod Genedlaethol gael ei chynnal ym Mro Morgannwg, fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal cyn bo hir i ddirwyn Menter y Fro i ben.

Mae Menter y Fro wedi bod mewn bodolaeth ers dros ddegawd.

Cafodd ei sefydlu i hyrwyddo'r Gymraeg ym Mro Morgannwg, ac mae'n un o dri ar hugain o sefydliadau tebyg ledled Cymru.

Dros y blynyddoedd mae wedi bod yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Gyda'r bwrdd wedi dod i ben, Llywodraeth Cymru sydd bellach yn gyfrifol am ddosbarthu grantiau i gyrff sy'n hybu'r iaith, ac ni fydd Menter y Fro yn derbyn arian yn y flwyddyn ariannol nesa'.

O'r herwydd, fe fydd y fenter yn dod i ben.

'Pryderon'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Cymerwyd y penderfyniad i ddiweddu ariannu ar gyfer Menter y Fro yn dilyn pryderon am allu'r Fenter i ddarparu gwasanaethau Menter Iaith yn yr ardal.

"Rydym wedi clustnodi £30,000 ar gyfer ardal Bro Morgannwg er mwyn datblygu darpariaeth newydd a fydd yn cynnig cyfleoedd i deuluoedd, plant, pobl ifanc, a dysgwyr yr ardal i ddefnyddio'u Cymraeg.

"Byddwn yn gweithio'n agos gyda Mentrau Iaith Cymru i ddatblygu'r ddarpariaeth newydd hon."

Mae'r newyddion bod Menter y Fro yn dod i ben yn "siom" i bennaeth un o ysgolion cynradd Cymraeg y Barri, Rhydian Lloyd o Ysgol Gwaun y Nant, ond yn y Bont-faen, dywedodd Catherine Watkin Thomas, un o hoelion wyth Merched y Wawr yn yr ardal, ei bod hi'n credu y bydd gweithgareddau Cymraeg yn mynd yn eu blaen heb Fenter y Fro.

Fe fydd cyfarfod cyffredinol arbennig i aelodau Menter y Fro yn cael ei gynnal yn y Barri Nos Lun, Chwefror 11, lle bydd y fenter yn dod i ben yn swyddogol.

Menter Iaith Cyllid 2013-14
Mentrau iaith Cymru £61,500
Môn £89,132
Hunaniaith (Gwynedd) £83,715
Conwy £97,678
Dinbych £81,583
Y Fflint £72,591
Wrecsam/Maelor £36,540
Maldwyn £72,591
Cered (Ceredigion) £103,068
Brycheiniog £28,451
Sir Benfro £90,279
Gorllewin Sir Gâr £66,921
Bro Dinefwr £93,000
Cwm Gwendraeth £87,791
Y Fro (Bro Morgannwg) £0
Abertawe £102,145
Castell Nedd Port Talbot £77,415
Bro Ogwr £59,435
Rhondda Cynon Taf £107,768
Merthyr £58,400
Caerffili £95,552
Caerdydd £84,591
Blaenau Gwent £42,750
Casnewydd £47,250

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.