Cyngor i gau tair ysgol ac agor ysgol ardal newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Mae pryderon wedi bod am gyflwr adeiladau fel Ysgol y Groeslon

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi derbyn cynlluniau i gau tair ysgol gynradd ac agor ysgol ardal newydd yn ardal Caernarfon.

Mae'r tair ysgol yn Y Groeslon, Carmel a'r Fron a byddai'r ysgol newydd gwerth £4.8 miliwn yn cael ei hadeiladu yn Y Groeslon.

Fe fydd 'na gyfnod o ymgynghori cyn i'r Cabinet benderfynu beth i'w wneud nesaf.

Yn yr un cyfarfod ddydd Mercher cymeradwyodd y cabinet hefyd argymhelliad ar wahân i gynnal cyfnod o ymgynghori ar ddyfodol Ysgol Llidiardau yn Rhoshirwaun.

'Cryfau sefyllfa'r Gymraeg'

Mae'r penderfyniad i symud ymlaen gydag ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer ardal y Groeslon, Carmel a'r Fron yn dilyn cyfres o gyfarfodydd lleol ac asesiadau manwl ar y dewisiadau posibl ar gyfer yr ardal.

Dywedodd Aelod Cabinet dros Addysg ar Gyngor Gwynedd, y Cynghorydd Siân Gwenllian: "Er ei bod yn gwbl ddealladwy y bydd y newidiadau arfaethedig yn tristau rhai yng nghymunedau Carmel a'r Fron, mae'r argymhellion, a fydd rŵan yn destun proses ffurfiol o ymgynghori, yn cynnig cyfle cyffrous i ni ddatblygu ysgol ardal newydd.

"Byddai'r ysgol ardal gwerth £4.8 miliwn yn sicrhau bod yr arian sydd ar gael i ni'n cael ei fuddsoddi mewn amgylchedd dysgu modern haeddiannol i blant y Groeslon, Carmel a'r Fron.

"Mae'n bwysig nodi hefyd bod yr asesiad annibynnol o effaith ieithyddol y cynigion hyn wedi cadarnhau y byddai ysgol newydd ar un safle'n cryfhau sefyllfa'r Gymraeg ar draws yr ardal."

Bydd cyfnod o ymgynghori yn cychwyn yn yr wythnosau nesaf pryd y gall disgyblion, rhieni, llywodraethwyr, staff ac aelodau eraill o'r cyhoedd gyflwyno'u sylwadau.

Bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno wedyn i'r Cabinet am benderfyniad ar y ffordd ymlaen.

'Amgylchiadau eithriadol'

Mewn adroddiad ar wahân, cytunodd y Cabinet i symud ymlaen gyda chyfnod o ymgynghori ar ddyfodol Ysgol Llidiardau yn Rhoshirwaun.

Mae'r penderfyniad hwn yn dilyn trafodaethau ynghylch gostyngiadau yn nifer y disgyblion yn yr ysgol - ar hyn o bryd, 14 o ddisgyblion sy'n mynychu'r ysgol sydd â lle i uchafswm o 57.

Bydd cyfnod o ymgynghori ffurfiol yn cael ei gynnal ar gynnig i gau Ysgol Llidiardau ar 31 Awst 2013 ac i ddarparu lleoedd i'r disgyblion yn Ysgol Crud y Werin, Aberdaron.

Dywedodd Siân Gwenllian: "Mae'n drist bob amser pan mae gostyngiadau yn niferoedd y disgyblion yn cyrraedd pwynt lle nad ydi ysgol yn gynaliadwy bellach.

"Er hynny, rhaid i ni beidio ag anghofio mai'r flaenoriaeth hanfodol i unrhyw ysgol ydi ei gallu i ddarparu'r cyfleoedd addysgol gorau posib i'w disgyblion.

"Er nad ydi'r Cyngor yn adolygu'r ddarpariaeth addysgol bresennol yn ardal Pen Llŷn ar hyn o bryd, mae'r amgylchiadau eithriadol yn Ysgol Llidiardau a'r pryderon ynghylch niferoedd disgyblion yn golygu nad oedd dewis ond adolygu'r sefyllfa a phenderfynu ar ffordd newydd ymlaen er budd y disgyblion."

Bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet yn dilyn canlyniadau'r ymgynghoriad statudol ar ddyfodol Ysgol Llidiardau.

Ychydig fisoedd yn ôl roedd rhieni a disgyblion yn Y Groeslon yn protestio oherwydd cyflwr yr ysgol.

Ond bu gwrthwynebiad i'r cynlluniau yn y Fron a Charmel.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol