Toriadau ac arbedion: Manylion pob cyngor yng Nghymru

Arian
Image caption Mae undeb Unsain wedi dweud bod yr arbedion yn 'rhybudd o gyfnod economaidd anodd iawn'

Mae cynghorau Cymru'n anelu at arbedion o £145m drwy doriadau yn ystod y flwyddyn ariannol nesa' oherwydd cyfnod economaidd anodd.

Mae undeb Unsain wedi dweud bod yr arbedion yn "rhybudd o gyfnod economaidd anodd iawn".

Isod mae'r manylion hyd yn hyn am ddiffygion ariannol, toriadau, arbedion, a chynnydd treth y cyngor ymhob cyngor yng Nghymru:

Diffygion, toriadau ac arbedion cynghorau 2013-14
Cynghorau Cymru Toriadau, arbedion a diffyg cyllideb Cynnydd treth y cyngor Dyddiad Penderfyniad Manylion arbedion
Cyngor Sir Abertawe £7.7m 3.8% Chwefror 14 Yn anelu at arbedion 'drwy ystyried ymddeol cynnar a diswyddiadau gwirfoddol, codi treth y cyngor a defnyddio £2.2m o gronfeydd wrth gefn'
Cyngor Sir Blaenau Gwent £4.2m 4.6% Mawrth 6 Adleoli staff. 'Yn ymrwymedig i amddiffyn gwasanaethau llinell flaen'
Cyngor Bro Morgannwg £5.4m 4.8% Chwefror 25 Toriadau o £4.4m ac yn defnyddio £1m o gronfeydd wrth gefn. 'Y toriadau'n cynnwys lleihau oriau cogyddion ysgolion cynradd'
Cyngor Sir Caerdydd £22.5m 0% Chwefror 28 Yn anelu at dorri 300 o swyddi. Rhai gwasanaethau oedd i fod i gau wedi eu hachub am y tro.
Cyngor Sir Caerffili £5.1m 2.35% Chwefror 27 Angen arbed £6m erbyn 2016. Wedi ymrwymo i osgoi diswyddiadau gorfodol 'lle bo hynny'n bosib'
Cyngor Sir Caerfyrddin £3.9m 3% Chwefror 26 Un o'r newidiadau mwyaf dadleuol oedd cyflwyno taliadau parcio ar y Sul fydd yn golygu £56,000 yn ychwanegol y flwyddyn
Cyngor Sir Casnewydd £12m 3.5% Chwefror 26 Eisoes mae mwy na £7m o arbedion wedi bod yn ogystal â £5m o arbedion rheoli. Toriadau ym maes y celfyddydau a cherddoriaeth wedi bod yn ddadleuol.
Cyngor Castell-nedd Port Talbot £7m 3.9% Chwefror 27 'Diffyg ariannol o bron i £22m dros bum mlynedd.' Ffïoedd a thaliadau uwch ar gyfer rhai gwasanaethau
Cyngor Sir Ceredigion £1.3m 3% Chwefror 28 Yn ystyried newidiadau ran rheolaeth toiledau cyhoeddus a chasglu sbwriel
Cyngor Sir Conwy £5.1m 3.9% Chwefror 21 Diswyddiadau fyddai'n effeithio ar wasanaethau cymdeithasol, ond bwriad i wneud arbedion drwy 'adolygu, ad-drefnu ac ailfodelu gwasanaethau'
Cyngor Sir Ddinbych £3m 2% Chwefror 19 Arbedion mawr drwy 'leihau lefelau tostrwydd' a 'chraffu ar gytundebau'
Cyngor Sir Y Fflint £5.5m 3% Mawrth 1 Yn ystyried newidiadau trefniadol oherwydd toriadau yn y cyllid ar gyfer llywodraeth leol, costau cynyddol a mwy o alw am wasanaethau
Cyngor Gwynedd £1.9m 3.5% Chwefror 28 Dechreuodd strategaeth arbedion yn 2009. Angen arbedion o £1.9m yn 2013-14. 'Mwy o ddarbodaeth' ond yn addo ceisio lliniaru'r effeithiau.
Cyngor Merthyr Tudful £5.5m 3.2% Chwefror 27 'Gostyngiadau cyllidebol neu gynlluniau effeithlonrwydd ym mhob adran'
Cyngor Sir Fynwy £4.3m 0% Chwefror 28 'Dim toriadau i wasanaethau llinellau flaen na chynnydd yn nhreth y cyngor.' Ond angen arbedion o £16m o fewn pedair blynedd
Cyngor Sir Penfro £1.6m 2.95% Chwefror 28 'Torri swyddi efallai'n opsiwn' oherwydd bod angen arbed £700,000 trwy gynllun effeithlonrwydd a £460,000 oherwydd newidiadau yn rheolaeth toiledau cyhoeddus a chasglu sbwriel
Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr £3.7m 3.5% Chwefror 27 Bydd 'adolygiadau effeithlonrwydd, arbedion ym maes cytundebau, mwy o gydweithredu ac ailstrwythuro staffio'
Cyngor Powys £22.3m 2.75% Chwefror 21 (gohirio) Cyllideb wedi ei chytuno sy'n golygu 4% yn llai o staff, tua 125 o bobl
Cyngor Rhondda Cynon Taf £9.6m 3.95% Heb gadarnhau 'Cynigion yn cynnwys casglu sbwriel bob yn ail wythnos ... adolygu gweithgarwch glanhau strydoedd a thorri porfa ...'
Cyngor Torfaen £7.3m 3.35 Chwefror 26 'Diswyddiadau gwirfoddol, codi tâl cinio ysgol o 5c, a chodi taliadau cartrefi preswyl a nyrsio, a chostau claddu a llogi cyfleusterau mewn parciau'
Cyngor Wrecsam £3.2m 2.75% Chwefror 27 Adolygiad yng Ngorffennaf 2012 wedi dangos diffyg cyllidebol o £34m yn ystod y pum mlynedd nesa'
Cyngor Sir Ynys Môn £3.1m 5% Mawrth 5 'Ychydig o ddiswyddiadau'. 7% o arbedion effeithlonrwydd ymhob adran

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.