Rhybudd am gyffur ar gyfer epilepsi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae elusen wedi honni nad yw menywod beichiog yn cael digon o wybodaeth

Mae honiadau nad yw menywod beichiog yn gwybod y gall cyffur ar gyfer epilepsi achosi namau corfforol ac effeithio'n andwyol ar ddatblygiad deallusol eu plant.

Ers canol y saithdegau mae Sodium Valproate neu Epilim wedi bod ar gael ac mae'n gallu achosi spina bifida , annormaledd y galon a gwefus hollt mewn babanod yn y groth.

Ond mae ymchwil ym Mhrifysgol Lerpwl wedi rhybuddio y gallai babanod ddiodde' o salwch meddwl, cyniferydd deallusrwydd (IQ) llai ac awtistiaeth ar ôl cael eu geni.

Mae Joanne Cozens o Gaerffili ymhlith 32,000 yn Nghymru sy'n diodde' o epilepsi.

Cafodd wybod ei bod yn diodde o'r clefyd yn ei harddegau ac mae wedi cymryd y cyffur pan oedd yn feichiog.

Dim rhybudd

Mae ei mab 13 oed, Tomas, yn diodde' o Syndrom Asperger a dywedodd hi na chafodd rybudd am y peryglon.

"'Se rhywun wedi sôn am y peryglon pan es i weld arbenigwr, fydden i byth wedi cymryd y tabledi.

"Mae pob mam yn gofalu hyd yr eitha' am ei phlentyn ac roedd yr effaith yn ysgytwol pan feddylies i y gallwn i fod wedi cymryd rhywbeth oedd wedi achosi i Tom ddiodde'.

Dywedodd y gwneuthurwyr, Sanofi, eu bod wedi rhestru sgileffeithiau posib' ar eu cynnyrch ac yn diweddaru'r wybodaeth.

Ond mae'r elusen Epilepsy Action Cymru, ofynnodd i famau faint o wybodaeth yr oedden nhw wedi ei derbyn, wedi dweud bod canlyniadau'r arolwg yn "ofnadwy".

Yn y cyfamser, mae meddyg wedi dweud mai un rheswm am y broblem yw nad oes digon o feddygon arbenigol na gwasanaethau cymorth yng Nghymru.

Dywedodd Dr Khalid Hamandi o'r Uned Epilepsi yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd: "Yn sicr, mae angen mwy o niwrolegwyr ... a mwy o ymwybyddiaeth am epilepsi ym maes gofal sylfaenol."

Beirniadu

Cafodd yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd, sy'n monitro perfformiad cyffuriau ac yn anfon hysbysiadau diogelwch, ei beirniadu yn Chwefror pan ofynnodd grŵp trawsbleidiol o Aelodau Seneddol pam nad oedd wedi rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd.

Mewn datganiad dywedodd yr asianteth ei bod yn dilyn canllawiau Prydeinig. "Mae taflenni gwybodaeth yn darparu gwybodaeth glir i glaf am sut i gymryd meddyginiaeth ac yn cyfeirio at sgileffeithiau posibl.

"Hefyd mae crynodeb o nodweddion cynnyrch ar gael i feddygon teulu a fferyllwyr."

Ond mae'r elusen yn galw ar Lywodraeth Cymru i adolygu sut mae gwybodaeth am Epilim yn cael ei rhoi i gleifion yng Nghymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Dyw trwyddedu meddyginiaethau, hynny sicrhau ansawdd, diogelwch ac effeithlonrwydd, ddim yn fater sydd wedi ei ddatganoli.

'Cylch gwaith'

"Hwn yw cylch gwaith yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd."

Mae meddygon wedi pwysleisio bod rhoi'r gorau i'r cyffur yn sydyn yn beryglus oherwydd gall arwain at drawiadau rheolaidd. Dylid trafod pob triniaeth â meddyg teulu.

The Wales Report, nos Sul, 10.25 pm, BBC 1 Cymru