Annog rhieni i ddefnyddio cewynnau sy'n cael eu golchi yn hytrach na rhai i'w taflu

babi mewn cewyn talu i ffwrdd
Image caption Mae babi yn defnyddio tua pedwar cewyn y diwrnod

Mae rhieni'n cael eu hannog i roi'r gorau i ddefnyddio cewynnau sy'n cael eu taflu a'u hannog i ddefnyddio rhai sy'n cael eu golchi yn eu lle.

Mae naw o gynghorau Cymru'n cynnig arian i rai sy'n fodlon gwneud hyn.

Caiff y swm sy'n cael ei gynnig ei amrywio, gyda Chyngor Dinas Abertawe yn cynnig y swm mwyaf - £100, a £30 yn siroedd Conwy a Gwynedd.

Dywedodd Gareth Clubb, Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru, ei fod yn croesawu'r cam tuag at ddewisiadau mwy cynaliadwy.

Ond mae gan y mudiad bryderon ynglŷn â sut mae'r system yn cael ei weithredu.

Mae 'na amcangyfrif bod tua 200 miliwn o gewynnau yn cael eu taflu yn flynyddol yng Nghymru.

Miloedd o bunnoedd

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Barn mamau am gewynnau sy'n cael eu hailddefnyddio

Mae hyn tua 3% o'r holl wastraff sy'n cael ei anfon i diroedd llenwi Cymru.

Cyfanswm y gost ar gyfer set lawn o gewynnau sy'n cael eu hailddefnyddio yw tua £250 o'i gymharu â £1,200 ar gyfer cewynnau taflu i ffwrdd am ddwy flynedd a hanner.

Yn ôl Mr Clubb, mae'n poeni y gallai'r gost gychwynnol atal rhai rhieni rhag manteisio ar y cynllun.

"Mae'n beth gwych bod cynnig ariannol ar gael i helpu newid o system sy'n wael i'r amgylchedd i ddefnyddio rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio dro ar ol tro," eglurodd.

"Rhaid buddsoddi arian yn y lle cyntaf er mwyn gwneud yr arbedion.

"Dwi'n credu y bydd y system yn ei gwneud yn anoddach i deuluoedd difreintiedig ac efallai yn anoddach i deulu tlotach fforddio'r buddsoddiad cyntaf."

Ond yn Abertawe mae'n gallu bod hyd at fis cyn i rieni gael eu had-dalu ar ôl cyflwyno derbyniadau.

Ar eu gwefan mae Cyngor Abertawe yn awgrymu y gallai rhieni gael benthyciadau gydag undebau credyd i dalu am y cewynnau tra bod Cyngor Caerdydd wedi trefnu i undebau gynnig benthyciadau i rieni sydd am brynu'r cewynnau er nad oes ganddyn nhw gynllun o'r fath.

Cyngor Pris
Abertawe £100
Blaenau Gwent dim
Bro Morgannwg dim
Caerffili dim
Caerdydd dim ond wedi trefnu benthyciadau arbennig gyda'r undeb credyd
Caerfyrddin sampl am ddim
Casnewydd dim
Castell Nedd Port Talbot sampl am ddim
Ceredigion sampl am ddim
Conwy £30
Dinbych £75
Fflint £75
Gwynedd £30
Merthyr Tudful dim
Mynwy £30
Penfro £30 os di rhieni'n gwario £50, neu £60 os ydyn nhw'n gwario £150 neu fwy
Pen-y-bont ar Ogwr dim
Powys sampl am ddim
Rhondda Cynon Taf dim
Torfaen £30
Wrecsam benthyca 'cit' i drio
Ynys Môn dim

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.