Y Frech Goch: Mwy o glinigau yn ne Cymru

Brechiad MMR
Image caption Bydd sawl clinig yn cynnig brechiad ddydd Sadwrn yn ardal Abertawe a thu hwnt

Am yr ail ddydd Sadwrn yn olynol mae clinigau arbennig wedi cael eu cynnal i gynnig brechiad MMR i bobl wedi cynnydd yn yr achosion o'r frech goch yn ardal Abertawe.

Mae bron i 700 o achosion o'r haint wedi ei gofnodi yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Ond dywedodd Dr Meirion Evans o Iechyd Cyhoeddus Cymru y gallai'r nifer yna "ddyblu'n hawdd".

Dywedodd bod 40,000 o blant yng Nghymru yn dal heb gael eu brechu.

Y prif reswm am y nifer o achosion, yn ôl ICC, yw nad oes digon o blant rhwng 10 a 17 oed wedi cael eu brechu.

Mae'n bosib na fydd yr achosion yn cyrraedd y brig am fis arall.

Fe ddaw'r clinigau arbennig ddydd Sadwrn wythnos ar ôl i dros 1,700 o bobl gael eu brechu mewn clinigau arbennig.

Fe gafodd 1,700 o bobl eu brechu yn y clinigau yn Ysbytai Treforys a Singleton Abertawe, Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Mwy o glinigau

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan hefyd wedi cynnig clinigau arbennig ddydd Sadwrn, ac fe gafodd 600 yn fwy eu brechu yn y clinigau yng Nghasnewydd ac Ystrad Mynach.

Cafodd clinigau arbennig yn ardal Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro eu cynnal rhwng 10am a 4pm - un yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd ar Heol Casnewydd (mae angen defnyddio mynedfa Heol Longcross) a'r llall yng nghanolfan blant Ysbyty Llandochau.

Image copyright SPL
Image caption Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru mai drwy ddau frechiad MMR mae amddiffyn yn erbyn salwch mwy difrifol o ran sgil effeithiau'r frech goch

Wrth i ysgolion yr ardal ail agor yr wythnos nesaf fe fydd timau o'r bwrdd iechyd yn targedu ysgolion o fewn yr ardal.

Dywedodd Dr Marion Lyons, Cyfarwyddwr Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Ni allwch fod yn ddi-hid o'r frech goch oherwydd nid oes modd dweud pwy fydd yn mynd ati i ddatblygu cymhlethdodau mwy difrifol fel niwmonia ac enseffalitis (yr ymennydd yn chwyddo). Y brechiad MMR yw'r unig amddiffyniad yn erbyn y cymhlethdodau hyn.

"Gan fod nifer yr achosion o'r frech goch bron yn 700, a 73 o'r achosion hynny wedi'u cofnodi yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf, rydym yn parhau i fod yn bryderus iawn nad oes unrhyw arwydd bod yr haint hwn yn cilio.

"Rydym yn falch iawn o weld rhieni'n dechrau trefnu i'w plant gael eu brechu ond nid yw'r niferoedd yn ddigon i ddod â'r clefyd o dan reolaeth pan fo 6,000 o blant yn parhau i fod mewn perygl o ddal y frech goch yn ardal Abertawe yn unig.

"Rydym yn atgoffa rhieni nad dim ond sôn am blant bach a fyddai'n cael eu brechiadau MMR yn y dyfodol agos beth bynnag yr ydym - mae angen i ni weld mwy o blant hŷn sydd nad ydynt wedi cael eu brechu yn y gorffennol yn dod ymlaen i gael eu brechu nawr, a hynny ar fyrder.

"Rydym yn bryderus iawn am blant heb eu brechu yn y grŵp oedran 10 i 14 oed. Nid yw byth yn rhy hwyr i gael y dosau MMR a gollwyd yn y gorffennol."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.