Ymgyrch i geisio atal blociadau carthffosiaeth

Cafodd beic modur bychan ei ddarganfod mewn un rhwydwaith carthffosiaeth Image copyright Dŵr Cymru
Image caption Cafodd beic modur bychan ei ddarganfod mewn un rhwydwaith carthffosiaeth

Mae cwsmeriaid Dŵr Cymru yn cael eu hannog i ystyried yn ofalus yr hyn maen nhw'n ei roi lawr y toiled neu yn ei daflu.

Mae'n rhan o ymgyrch i gwtogi ar y £7 miliwn sy'n cael ei wario pob blwyddyn i fynd i'r afael â systemau carthffosiaeth sydd wedi cael eu blocio.

Ymhlith yr eitemau a gafodd eu darganfod yn y blynyddoedd diwethaf roedd beic modur bychan, gôl bêl-droed a theganau meddal mawr.

Nod ymgyrch 'Stop Cyn Creu Bloc' yw tynnu sylw pobl at beryglon llygredd a llifogydd sy'n deillio o daflu eitemau anaddas i lawr y tŷ bach.

Yn ôl Dŵr Cymru, mae tua 2,000 achos o'r fath yn cael eu hachosi gan ffyn cotwm sy'n cael eu taflu i doiledau.

Mae'r cwmni yn galw ar gwsmeriaid i'w helpu i daclo'r broblem.

'Pethau pob dydd'

"Cyllyll a ffyrc, teganau meddal mawr, caniau, brics, ffonau symudol, beiciau tair olwyn - mae'n rhyfeddol beth sy'n cyrraedd ein rhwydwaith carthffosydd. Wrth gwrs, mae'r pethau hyn yn eithaf prin.

Ychwanegodd: "Mae'r rhan fwyaf o'r 2000 o achosion o flocio rydyn ni'n delio â nhw bob mis yn cael eu hachosi gan bethau bob dydd sy'n cael eu rhoi i lawr y toiled fel weips, clytiau mislif, ffyn cotwm ac edafedd dannedd; a braster, olew a saim y mae pobl yn eu harllwys i lawr eu draeniau.

"Yn aml, dydi pobl ddim yn sylweddoli bod y pethau hyn yn gallu gwneud i garthffosydd orlifo gan achosi llygredd yn eu tai a'u cymunedau. Yn wir, mae'n anghyfreithlon taflu neu arllwys rhywbeth i'n rhwydwaith os yw'n debygol o ddifrodi draen neu garthffos neu ymyrryd â'r llif.

"Bydd pawb sydd wedi cael gorlifiad i'w cartref gan fod draen neu garthffos wedi blocio yn gwybod faint o ddifrod a gofid y mae hynny'n ei achosi. Os bydd digon o bobl yn cefnogi'r ymgyrch, byddwn yn gallu sicrhau bod llai o flociadau, gorlifiadau a llygredd ac felly llai o ofid."

Ardaloedd penodol

Gobaith Dŵr Cymru yw y bydd 'Stop Cyn Creu Bloc' yn newid ymddygiad pobl, yn enwedig grwpiau allai fod yn cyfrannu'n sylweddol at y broblem.

Bydd nifer o ardaloedd penodol hefyd yn cael eu targedu - Rhondda Cynon Taf a Chaerffili, arfordir de Cymru rhwng Casnewydd a Sir Gaerfyrddin, a rhannau o Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych.

Gogledd Caerdydd (ardal cod post CF14) yw un o'r ardaloedd ble mae'r broblem ar ei gwaetha'.

Dywedodd Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru Alun Davies: "Mae gorlifiadau o garthffosydd sydd wedi blocio yn gallu cael effaith ofnadwy ar ein cartrefi, ein strydoedd a'r amgylchedd ehangach.

"Mae Cymru'n lwcus i gael rhai o'r afonydd, y traethau a'r glannau gorau yn y byd a gall pob un ohonon ni helpu i stopio'r blocio gan helpu i leihau'r risg o lifogydd a llygredd yn ein cymunedau."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.