59% o bobl Cymru yn rhy dew

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynnydd o 5% wedi bod yng nghanran y bobl sy'n ordew yng Nghymru ers i'r arolwg ddechrau yn 2003

Mae bron 60% o bobl dros 16 oed yng Nghymru yn ordew, yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru.

Dangosodd Arolwg Iechyd Cymru fod 59% yn ordew yn 2012, cynnydd o 2% ers y flwyddyn flaenorol.

Yn ôl y ffigyrau, mae nifer y rhai sy'n "ordew iawn" wedi cynyddu - o 22% i 23%.

Mae'r ffigyrau'n cyd-fynd gyda'r newyddion bod achosion diabetes math 2 ar gynnydd yng Nghymru.

'Siomedig'

Dywedodd uwchswyddog Cymru Coleg Brenhinol y Ffisigwyr, yr Athro John Williams: "Mae'r ffaith fod y nifer o oedolion dros eu pwysau ac yn ordew wedi codi eleni yn siomedig.

"Rwy'n gobeithio bydd hyn yn ein gorfodi i fynd i'r afael â'r broblem.

"Mae clinigwyr yn gweld effaith ddinistriol yr epidemig gordewdra bob dydd ac rydym yn gwybod nad oes ateb hawdd i'r broblem.

"Mae angen i ni ddefnyddio pob dull ar gael i newid y ffordd yr ydym yn byw a dyna pam rydym wedi gofyn i Lywodraeth Cymru fabwysiadu agwedd fwy cydlynol ..."

Llywodraeth Cymru sy'n casglu'r ystadegau a bydd y canlyniadau llawn yn cael eu rhyddhau ym mis Medi.

'Calonogol'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r ffigyrau diweddaraf ar gyfer plant yn fwy calonogol.

"Ar ôl nifer o flynyddoedd o sefydlogrwydd rydym wedi gweld cynnydd bach yn y gyfradd o ordewdra ymhlith oedolion eleni.

"... mae rhaglenni fel y Rhaglen Cydweithfeydd Bwyd Cymunedol ac ymgyrch Newid am Oes yn rhan o'n hymateb ehangach i helpu pobl i gymryd cyfrifoldeb personol am eu hiechyd eu hunain trwy sicrhau pwysau corff mwy iach, bwyta'n dda ac anelu at fod yn heini."

Smygu

Yn y cyfamser, mae canran y bobl sy'n smygu wedi aros yn gyson ers 2010 er gwaethaf ymdrechion i geisio lleihau'r nifer.

Mae gan y llywodraeth darged o leihau'r gyfradd smygu i 16% erbyn 2020.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Mae tystiolaeth mai'r dull mwyaf effeithiol o reoli tybaco yw cyfuno deddfwriaeth strategol, trethi uchel, rheoleiddio hysbysebu a gwerthu, cyfyngiadau ar smygu mewn mannau cyhoeddus, codi ymwybyddiaeth, addysg a mentrau rhoi'r gorau.

"Mae'r Cynllun Gweithredu Rheoli Tybaco yn cynnwys pob un o'r dulliau hyn.

"Os ydyn am newid agweddau ac ymddygiad ysmygu er mwyn cyrraedd ein targedau, yna mae angen i ni i gyd i weithio gyda'n gilydd ..."

Mae cyfradd y dynion sy'n smygu wedi codi rhwng 2011 a 2012 - o 24% i 25%.

Yn achos merched mae'r ganran wedi aros yn gyson ar ers 201 ar 21%.

'Uchelgeisiol'

Dywedodd Prif Weithredwr ASH Cymru Elen de Lacy: "Mae'n siomedig bod cyfraddau smygu yn aros yn eu hunfan ar 23% yng Nghymru.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed uchelgeisiol o gael cyfradd smygu o 16% erbyn 2020 ac mae'n anodd gweld sut yr ydym yn mynd i gyrraedd y targed os bydd pethau'n aros yr un fath yng Nghymru.

"Ac mae angen i ni fuddsoddi mewn ymgyrchoedd 'rhoi'r gorau i ysmygu' cynhwysfawr, gan ddarparu gwasanaethau rhoi'r gorau mwy hyblyg a mynd i'r afael â thybaco anghyfreithlon yn ein cymunedau.

"Mae angen i ni gymryd camau beiddgar i atal pobl ifanc rhag dechrau smygu, fel cyflwyno pecynnu safonol ar gyfer sigaréts ledled y DU. "

Straeon perthnasol