Cyngor Gwynedd: Cau ysgolion

  • Cyhoeddwyd
Sian Gwenllian
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Cynghorydd Sian Gwenllian wedi dweud ei bod yn cydnabod y bydd rhai pobl yn drist o weld ysgolion lleol yn cau

Mae cabinet Cyngor Gwynedd wedi cefnogi argymhellion i godi ysgol ardal newydd yn Y Groeslon sy'n golygu cau tair ysgol.

Roedd y penderfyniad ddydd Mawrth ar ôl cyfnod o ymgynghori statudol rhwng Mawrth 18 ac Ebrill 26.

Bydd rhybuddion statudol am gau ysgol bresennol Y Groeslon ynghyd ag ysgolion Carmel a Bronyfoel yn cael eu cyhoeddi ar Awst 31 2015.

Y bwriad ydi buddsoddi £4.8 miliwn i godi Ysgol Gymunedol yn Y Groeslon ar gyfer plant rhwng tair ac 11 oed sydd yn nalgylch y tair ysgol fydd yn cau.

Mae disgwyl i'r ysgol newydd agor ym Medi 2015.

'Safon uchaf'

Dywedodd y Cynghorydd Sian Gwenllian sydd â chyfrifodleb am addysg ar y cabinet: "Tra'n deall na fydd y penderfyniad yma yn plesio pawb, mae hi'n bwysig i gofio bod hwn yn gyfle i ni ddatblygu ysgol ardal newydd £4.8 miliwn o bunnau fydd yn darparu amgylchiadau dysgu o'r safon uchaf i blant Y Groeslon, Carmel a'r Fron."

Dywedodd fod y cynghorwyr wedi ystyried y cwestiynau gafodd eu codi yn ystod yr ymgynghoriad yn drylwyr cyn cyhoeddi eu penderfyniad.

Os bydd yna wrthwynediad ffurfiol i'r penderfyniad bydd y mater yn cael ei roi yn nwylo Llywodraeth Cymru.

Y Gweinidog Addysg fydd wedyn yn gwneud y penderfyniad terfynol.

Adeiladau

Ym mis Medi 2012 fe gadwodd rhai o rieni Ysgol y Groeslon eu plant adref fel protest am eu bod yn anhapus gyda chyflwr adeiladau'r ysgol.

Mae Cadeirydd Pwyllgor Rhieni ac Athrawon yr ysgol, Vicky Birch yn croesawu cael ysgol newydd ond yn gresynu y bydd hynny'n effeithio ar ddwy ardal arall.

"Y peth dwytha oeddan ni eisiau yn Y Groeslon oedd i'r ysgolion eraill gau.

"Doeddan ni ddim wedi rhagweld y bysa fo yn creu problemau yn y cymunedau eraill," meddai ar y Post Cyntaf cyn i'r penderfyniad gael ei gyhoeddi.

'Un siop' ar ôl

Poeni am yr effaith ar y gymuned yr oedd Cadfan Roberts, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Carmel, os bydd yr ysgol honno yn cau.

"Rydyn ni yn gweld ella y bydd hyn yn hoelen i'r iaith yn y pentra achos os nad oes yna ysgol, ydy pobl yn mynd i symud i'r pentref, pobl ifanc?

"Felly mae 'na beryg y bydd hyn yn cael effaith ar yr iaith Gymraeg yn y pentra. Yr unig beth fydd gennym ni ar ôl os ydy hyn i gyd yn digwydd ydy un siop fechan."

Dywedodd ei fod yn teimlo y dylai'r cyngor wario arian ar gyflogi mwy o athrawon yn hytrach na gwella adnoddau yng Ngwynedd.

Adroddiad y cyngor

Yn ôl adroddiad y cyngor, byddai'r ysgol newydd yn:

  • Un newydd a chynaliadwy fydd yn addas i'r diben;
  • Sicrhau cysondeb o ran maint dosbarthiadau ac ystod oedran o fewn dosbarthiadau;
  • Sicrhau y byddai mwy o gyllid ar gael i fuddsoddi mewn disgyblion ac addysg;
  • Lleihau cost y pen o ddarparu addysg gynradd yn yr ardal;
  • Lleihau'n sylweddol nifer y lleoedd gweigion mewn ysgolion yn yr ardal.

Daeth asesiad annibynnol i'r casgliad y byddai ysgol newydd, fyddai'n darparu ar gyfer ardal fwy, yn "cynnig cyfleoedd i hyrwyddo a chryfhau'r iaith Gymraeg yn addysgol ac yn y gymuned."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol