Llys: 'Esgyrn penglog dynol'

Mark Bridger Image copyright Julia Quentzler
Image caption Mae Mark Bridger yn gwadu iddo lofruddio April Jones

Mae rheithgor achos llofruddiaeth April Jones wedi clywed mai darnau esgyrn penglog dynol gafodd eu darganfod mewn lle tân yng nghartre' Mark Bridger.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug dystiolaeth arbenigwr esgyrn fu'n cymharu darn o asgwrn oedd wedi ei losgi gydag asgwrn plentyn ifanc.

Mae Mr Bridger, 47 oed o bentref Ceinws ger Machynlleth, yn gwadu iddo gipio a llofruddio'r ferch bump oed.

Hefyd mae'n gwadu cyhuddiad o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Diflannu

Diflannodd y ferch fach tra'n chwarae y tu allan i'w chartre ym Machynlleth ar Hydref 1 2012.

Dyw ei chorff ddim wedi cael ei ddarganfod.

Mae'r diffynnydd wedi honni iddo ei tharo'n ddamweiniol tra'n gyrru ei Land Rover.

Clywodd y llys nad oedd yn cofio beth wnaeth gyda'i chorff gan ei fod dan ddylanwad alcohol ac wedi mynd i banig.

Ddydd Mawrth eglurodd Dr Julie Roberts, anthropolegydd fforensig, ei bod hi wedi archwilio deunydd gafodd ei gasglu o le tân ystafell fyw'r diffynnydd.

Dywedodd fod nifer o brofion wedi eu cynnal ar bum rhan gafodd eu tynnu o'r tân.

Eglurodd nad oedd hi wedi llwyddo i gynnal profion cynhwysfawr ar bob un o'r darnau gan fod rhai ohonyn nhw yn rhy fach.

'Nodweddion penodol'

Fe ddaeth hi i'r casgliad mai esgyrn wedi eu llosgi oedd y darnau a bod pedwar o'r darnau yn gysylltiedig â'r penglog.

Dywedodd nad oedd yn bosibl dod i gasgliad clir ynglŷn â'r pumed darn.

Wrth drafod y darn cyntaf, Darn A, dywedodd Dr Roberts wrth y llys fod "nifer o nodweddion penodol" a'i harweiniodd hi i gredu ei fod yn perthyn i benglog dynol.

Cafodd y darn ei gymharu gyda sampl archeolegol o benglog â oedd yn perthyn i blentyn rhwng pedair ac wyth oed.

Dywedodd y Dr Roberts; "Roeddwn i'n hyderus mai darn o benglog dynol oedd hwn".

'Ddim yn bosibl'

Doedd hi ddim yn bosibl cynnal profion DNA ar Ddarn A oherwydd ei fod wedi ei losgi yn rhy ddrwg, meddai.

Image caption Cartref Mark Bridger yng Ngheinws

Er mwyn gwneud yn siwr o'i chasgliadau, roedd Dr Roberts wedi cymharu Darn A gydag esgyrn 14 o rywogaethau yn Ysgol Filfeddygol Prifysgol Lerpwl.

Roedd rhain yn cynnwys egyrn ci, llwynog, cath, ceffyl, dafad a mochyn.

Cafodd ei holi wedyn ynglŷn ag ail ddarn gafodd ei alw'n Ddarn C.

Dywedodd bfd yna nodweddion ynddo oedd yn gyson gyda nodweddion penglog dynol.

Dywedodd y Dr Roberts wrth yr erlynydd Elwen Evans, QC nad oedd unrhyw amheuaeth fod yr holl ddarnau wedi bod mewn gwres uchel.

Roedd trydydd darn hefyd yn dangos nodweddion asgwrn dynol, meddai, ond nad oedd yn bosib' bod yn bendant yn achos pedwerydd darn.

Ar sail ei phrofiad hi o amlosgiadau, fe fyddai wedi disgwyl darganfod rhagor o weddillion petai penglog cyfan wedi cael ei losgi.

Fe fyddai rhain yn cynnwys esgyrn y wyneb ac olion dannedd, meddai.

Dywedodd: "Mewn geiriau eraill dwi'n meddwl bod y darnau wedi cael eu rhoi yn y lle tân fel darnau."

'Proses lanhau'

Cytunodd hi y gallai'r darnau gafodd eu darganfod fod yn rhan o "broses lanhau" yn y tŷ er mai nid hynny oedd yr unig ddehongliad posib'.

Ar ran yr amddiffyn fe gododd Brendan Kelly QC amheuon am gasgliadau'r Dr Roberts, gan ddweud bod un arbenigwraig ryngwladol yn y maes yn anghytuno gyda'i thystiolaeth.

Roedd yr Athro Sue Black wedi codi amheuon am ei chasgliadau ar ôl i Wasanaeth Erlyn y Goron gysylltu gyda hi'r llynedd, yn ôl Mr Kelly.

Yn ogystâl ag amau bod y darnau yn lle tân Mark Bridger yn esgyrn dynol roedd yr Athro Black wedi dweud ei bod hi "hyd yn oed yn llai hyderus" mai gweddillion plentyn gafodd eu darganfod.

Dywedodd Mr Kelly wrth Dr Roberts: "Fel gwyddonydd rydych chi wedi cael eich dysgu i "beidio â yfalu".

Atebodd hithau "Dy'ni ddim yn dyfalu."

'Her'

Dywedodd Elwen Evans wrth Dr Roberts: "Mae hi'n glir bod yna her i'ch casgliadau chi yn seiliedig ar sylwadau yr Athro Sue Black ... hi oedd eich tiwtor pan wnaethoch chi eich doethuriaeth ...

"Mae'n siwr bod hynny yn golygu eich bod chi yn llai o arbenigwraig na hi."

Atebodd Dr Roberts: "Yn nhermau maes arbenigedd a phrofiad, cafodd y pwynt ei wneud ei bod hi'n arbenigwraig ryngwladol ... rydw innau hefyd."

Dywedodd fod yna "barch uchel" at y Dr Black yn ei maes ond doedd Dr Roberts ddim yn gwybod faint oedd ei phrofiad "delio o ddydd-i-ddydd" gyda darnau bychan o esgyrn wedi eu llosgi.

Mae Mr Bridger wedi gwadu bod April Jones wedi bod yn ei gartref yng Ngheinws.

Mae'r llys eisoes wedi clywed bod olion gwaed gafodd eu darganfod mewn amryw o leoliadau yn ei gartre' yn cyfateb i DNA April Jones.

Y gred yw y bydd achos amddiffyniad Mr Bridger yn dechrau ddydd Mercher.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol