Llywydd: 'Diffyg democratiaeth' yng Nghymru

Guto Harri
Image caption Guto Harri yn siarad ar CF99 nos Fercher

Ydy'r wasg yng Nghymru yn ddigon cryf?

Dyna'r cwestiwn fydd Llywydd y Cynulliad Rosemary Butler yn ei ofyn heddiw mewn cynhadledd ym Mae Caerdydd.

Mae Ms Butler yn pryderu nad oes digon o sylw'n cael ei roi i waith y Cynulliad ac y gallai hynny arwain at "ddiffyg democrataidd".

Wrth groesawu cynadleddwyr bydd y llywydd yn datgan: "Mae lluosogrwydd yn sylw'r cyfryngau yng Nghymru yn gonglfaen i'r setliad datganoli.

"Mae'n hanfodol er mwyn sicrhau bod gwaith y Cynulliad yn hygyrch a thryloyw i gynifer o ddinasyddion â phosibl. Mae hefyd yn hwyluso trafodaeth genedlaethol gadarn ar y materion sy'n cyfrif i'n cymunedau."

'Problem'

Yn siarad ar CF99 ar S4C neithiwr dywedodd cyfarwyddwr cyfathrebu News International Guto Harri na all gwleidyddion ddisgwyl sylw achos eu statws ond bod angen iddyn nhw ymdrechu'n galetach i gyfleu gweledigaeth ac adrodd stori.

Dywedodd Mr Harri: "Dwi'n credu ei fod e'n bwysig iawn bod pobl yn deall dros be maen nhw'n pleidleisio, mae'n beth braf iawn pan mae pobl yn deall pa benderfyniadau sy'n cael eu cymryd yn ei henw nhw, felly wrth gwrs mae'n bwysig cael gwasg gyfrifol, aeddfed ac ymosodol ar adegau hefyd.

"Mae yna broblem yng Nghymru achos dyw'r wasg gynhenid ddim wastad mor gryf, mor annibynnol, mor bigog a ddylai fod.

"Mae'r prif gyfrifoldeb ar y wasg yng Nghymru i wneud eu gwaith yn drylwyr ac yn ddiddorol - yn y pen draw does dim pwynt gwneud rhaglenni sych cyfrifol os nag yw'n nhw'n afaelgar. Mae'r cyfrifoldeb pennaf ar bobl yng Nghymru."

Yn ystod y gynhadledd, sy'n cael ei gynnal yn adeilad y Pierhead, bydd panel yn trafod y ffordd ymlaen.

Meysydd trafod

Bydd aelodau'r panel yn cynnwys Kevin Maguire o'r Mirror, cyn-olygydd cynorthwyol y Times Peter Riddell a rheolwr sianel BBC Parliament Peter Knowles.

Bydd pedwar prif bwnc yn cael sylw yn ystod y dydd, sef:

· Pam mae darlledwyr yn ymdrin â datganoli yn y modd y maent a sut gallwn ddylanwadu arnynt i newid;

· Sut i sicrhau bod gwasg y DU yn adlewyrchu'r gwahaniaethau polisi sy'n bodoli rhwng y cenhedloedd;

· Beth yw'r prif rwystrau i godi proffil democratiaeth Cymru yn ein gwasg ranbarthol; a'r

· Y rhan y mae llwyfannau cyfryngau newydd yn debygol o'i chwarae mewn newyddion a rhannu gwybodaeth yn y dyfodol.

Bydd sesiwn arall yn cael ei chynnal ar 12 Mehefin pan gaiff blogwyr a newyddiadurwyr lleol gyfle i gymryd rhan mewn trafodaeth ynghylch eu rôl nhw mewn cyd-destun y ddadl.

Straeon perthnasol