Ambiwlansys: Methu targedau eto

Ambiwlans
Image caption Cafwyd ymateb i 57% o alwadau categori A o fewn 8 munud - targed Llywodraeth Cymru yw 65%

Mae ffigyrau a gyhoeddwyd ddydd Mercher yn dangos bod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi methu targedau ymateb i'r galwadau mwyaf argyfyngus am yr 11eg mis yn olynol.

Dengys y ffigyrau am fis Ebrill bod y gwasanaeth wedi ymateb i 57% o alwadau categori A o fewn 8 munud, sy'n well na pherfformiad mis Mawrth o 53%.

Ond mae'r ffigyrau ymhell islaw'r targed cenedlaethol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru o ymateb i'r galwadau pwysicaf o fewn wyth munud, sef 65%.

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn ystyried ar hyn o bryd beth yw'r ffordd orau o ddatblygu amseroedd ymateb ambiwlansys Cymru.

Yn ddiweddar cyhoeddwyd adroddiad o adolygiad o'r gwasanaeth sy'n argymell ailwampio targedau ambiwlans.

Prif bwyntiau

Ymhlith y prif bwyntiau yn y ffigyrau ymateb diweddaraf mae :-

  • Cafwyd 34,866 o alwadau 999 ym mis Ebrill eleni - 6.3% yn fwy nag ym mis Ebrill 2012;
  • Roedd 14,379 o'r galwadau yn rhai categori A (achosion lle mae bywyd mewn perygl) - 10.5% yn uwch nag Ebrill 2012 ond 10.5% yn llai na Mawrth 2013;
  • Cafodd 57.2% o'r galwadau categori A ymateb o fewn wyth munud, 75% o fewn 12 munud a dros 90% o fewn 20 munud.

Wrth amddiffyn y ffigurau diweddara', dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod y Gwasanaeth Ambiwlans wedi gweld cynnydd o 4% yn ystod mis Ebrill yn nifer yr achlysuron ble y cyrhaeddon nhw argyfwng o fewn y targed wyth munud.

"Tra bod hyn yn galonogol, mae angen gwneud mwy i sicrhau bod perfformiad yn gwella yn yr hirdymor.

"Mae'r Gweinidog Iechyd wedi derbyn nifer o argymhellion a wnaethpwyd yn dilyn adolygiad diweddar o'r gwasanaeth, gan ganolbwyntio ar gyflwyno gwasanaeth clinigol i sicrhau fod cleifion yn cael yr ymateb cywir, ar yr amser cywir ac yn y lle cywir."

'Siomedig'

Wrth ymateb i'r ffigyrau dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar Iechyd, Darren Millar AC:

"Mae'r ffigyrau diweddaraf am amseroedd ymateb ambiwlans yn ddarllen siomedig am sut y mae'r GIG yn perfformio yn dilyn toriadau o £800 miliwn gan Lywodraeth Lafur Carwyn Jones.

"Mae targed Llywodraeth Cymru o ymateb i 65% o alwadau o fewn wyth munud i is na thargedau mewn rhannau eraill o'r DU, ac eto mae'r targed yna'n cael ei fethu'n rheolaidd.

"Bellach mae Cymru wedi cael 14 mlynedd o weinidogion iechyd Llafur sydd wedi bod yn gyfrifol am waethygu perfformiad y gwasanaeth ambiwlans, ac er fy mod yn derbyn bod y gweinidog iechyd yn dechrau gweithredu rhai o argymhellion yr adolygiad diweddaraf i'r gwasanaeth ambiwlans, mae torri gwasanaethau argyfwng a'r toriadau mwyaf erioed yn y GIG yng Nghymru yn siŵr o wneud pethau'n waeth."

'Dim yn ddigonol'

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Kirsty Williams AC:

"Mae'r methiant parhaus yma yn siomedig iawn ac yn dangos pa mor wael y mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi rheoli ein gwasanaeth ambiwlans.

"Yn anffodus mae'r ffigyrau yma'n dangos bod gan Gymru yr amseroedd ymateb gwaethaf ar y tir mawr yn y DU.

"Yn dilyn yr adolygiad ambiwlans, mae'r gweinidog iechyd wedi dweud ei fod am gadw'r targed wyth munud - penderfyniad yr wyf yn ei gefnogi'n llwyr.

"Mae'r targed yn hanfodol er mwyn dilyn sut y mae ein gwasanaeth ambiwlans yn perfformio o gymharu â gweddill y DU. Ar hyn o bryd rydym ymhell y tu ôl i weddill y DU.

"Rwy'n cydnabod bod nifer anferth o alwadau ym mis Ebrill ac yn sicr mae gwelliant wedi bod i ffigyrau ofnadwy'r mis blaenorol, ond rydym yn dal i fod yn bell i ffwrdd o dderbyn gwasanaeth sy'n ddigonol hyd yn oed."

'Annerbyniol'

Ar ran Plaid Cymru dywedodd eu llefarydd ar iechyd, Elin Jones AC:

"Mae methiant Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru i gwrdd â'r targedau unwaith eto yn bryderus yn enwedig gan ei fod yn dilyn y cynlluniau i ad-drefnu ysbytai a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

"Mae gan ardal fel Rhondda Cynon Taf - a fydd yn colli gwasanaethau o dan y cynllun sy'n cael ei ffafrio - amser ymateb ambiwlans o lai na 50%, ymhell islaw'r nod o 65%.

"Er bod yna gwestiynau am y dangosydd mwyaf priodol am amseroedd ymateb ambiwlansys, yn amlwg mae methu'r targed fis ar ôl mis yn annerbyniol."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.