BBC Cymru Fyw

Angen gwella gwersi gwyddoniaeth mewn ysgolion cynradd

Published
image copyrightOther
image captionMae'r adroddiad yn galw ar ysgolion i ddarparu mwy o gyfleoedd i ddisgyblion gwyddoniaeth, gan gynnwys clybiau a theithau maes

Mae rhai athrawon cynradd yn trosglwyddo eu diffyg dealltwriaeth o wyddoniaeth i'w disgyblion, yn ôl y corff archwilio addysg Estyn.

Yn ôl eu harolygwyr, does dim digon yn cael ei wneud yn y mwyafrif o wersi i herio'r disgyblion mwyaf galluog.

Er bod adroddiad Estyn, Gwyddoniaeth yng nghyfnodau allweddol 2 a 3, yn dweud bod y rhan fwyaf o wersi gwyddoniaeth yn dda neu'n well, mae hefyd yn dweud mai dim ond ychydig o engreifftiau oedd o ddisgyblion yn gwneud yn ardderchog.

Mae'n cyfeirio at rai diffygion, gan gynnwys gydag asesiadau athrawon o wyddoniaeth "ym mron pob un o'r ysgolion cynradd a hanner yr ysgolion uwchradd yr ymwelwyd â nhw".

Dywedodd arolygwyr hefyd nad oedd gan rai athrawon cynradd ddealltwriaeth gadarn o wyddoniaeth a'u bod yn trosglwyddo'u diffyg gwybodaeth i ddisgyblion.

'Cynnal diddordeb'

Dywed y Prif Arolygydd, Ann Keane: "Yn gyffredinol, canfu arolygwyr fod disgyblion wedi'u hysgogi'n dda mewn gwersi gwyddoniaeth. Mae clybiau gwyddoniaeth a theithiau maes yn cynnig profiadau diddorol sy'n helpu disgyblion i gyflawni safonau gwell.

"Mae'r athrawon gorau yn meddu ar wybodaeth bynciol dda iawn ac maent yn deall sut i ennyn a chynnal diddordeb disgyblion.

"Mae angen i ysgolion ddarparu cyfleoedd mwy heriol...i ymestyn pob disgybl ac mae ganddynt rôl allweddol o ran cynhyrchu'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr Cymreig."

Mae Estyn yn argymell bod ysgolion yn darparu hyfforddiant i athrawon sydd â dealltwriaeth wan o wyddoniaeth.

Bydd y rhan fwyaf o athrawon sy'n gweithio yn yr un ysgol yn dueddol o rannu arfer dda mewn addysgu a dysgu gwyddoniaeth, ond ychydig iawn o'r ysgolion yn yr arolwg a oedd yn meithrin cysylltiadau ag ysgolion eraill i rannu arfer dda yn ehangach.

Wrth ymateb, dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn cyd-weithio gyda chynghorau ac eraill i fynd i'r afael â'r pwyntiau a godwyd yn yr adroddiad.

Straeon perthnasol

  • Profion llythrennedd newydd i ddisgyblion yng Nghymru