BBC Cymru Fyw

Iechyd: Prif Weithredwr yn ymddiheuro

Published
image copyrightMick Lobb
image captionRoedd honiadau yn ymwneud â chlaf a gafodd driniaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
Mae bwrdd iechyd wedi ymddiheuro i gleifion a theuluoedd am yr hyn maen nhw'n disgrifio yn 'ofal gwael'.
Daw'r ymddiheuriad ar ôl i BBC Cymru gyhoeddi stori am glaf oedd wedi cael ei hesgeuluso mewn ysbytai ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd.
"Mae hi wedi dod i'r amlwg nad yw rhai cleifion wedi derbyn y safon gofal sy'n ddyledus," meddai Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.
Fe wnaeth y teulu sôn wrth BBC Cymru am y driniaeth gafodd y ddynes oedrannus yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot rhwng Awst a Thachwedd 2012.
Bu farw'r ddynes yn Nhachwedd 2012.

'Poen aruthrol'

Dywed y teulu fod coes prosthesis wedi ei adael ar y claf drwy'r nos am gyfnod o bythefnos.
Yn ôl y teulu roedd hi wedi dioddef poen aruthrol a hyn er gwaethaf iddynt egluro bod angen tynnu'r prosthesis yn y nos.
Dywed y teulu fod ei thriniaeth yn yr ysbyty yn warthus.
Cyn iddi farw yn Ysbyty Tywysoges Cymru clywodd y teulu fod meddygon yn rhoi'r gorau i'w meddyginiaethau oherwydd ei bod yn dioddef o niwmonia.
Ond yn ôl archwiliad post mortem bu farw o ganlyniad i drawiad ar y galon ac nid niwmonia.
Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fod yr achos yn gwbl annerbyniol a'u bod yn ymddiheuro am y diffyg gofal.
Ym mis mai fe benodwyd tîm i ymchwilio i bryderon ynglŷn â gofal oedd yn cael ei gynnig gan Ysbyty Tywysoges Cymru.
"Tra rydym yn hyderus am y driniaeth sy'n cael ei gynnig i'r rhan fwyaf o gleifion mae wedi dod i'r amlwg nad yw rhai cleifion wedi derbyn gofal priodol.
"Dyw hynny ddim yn dderbyniol ac rydym yn gweithredu i newid pethau".
Mae'r awdurdod i gynnal cyfweliadau ar gyfer 30 o swyddi nyrsio ychwanegol.
Ar ôl eu penodi bydd yna dair nyrs ar bob ward yn ystod y nos.
Fe fydd staff hefyd yn cael cynnig hyfforddiant ychwanegol ynglŷn â phwysigrwydd cadw cofnodion cywir.
Yn ystod y ddau fis diwethaf cafodd dwy nyrs o Ysbyty Tywysoges Cymru eu harestio ar amheuaeth o newid dogfennau. Mae'r ddwy wedi eu hatal o'u gwaith.
Pan ofynnwyd a oedd yna gysylltiad rhwng achos y claf ac ymchwiliad yr heddlu, dywedodd y bwrdd iechyd nad oeddynt yn gallu gwneud sylw tra bod ymchwiliad yr heddlu yn parhau.

Straeon perthnasol

  • Iechyd: Galw am ymchwiliad i esgeulustod