BBC Cymru Wales am symud eu phencadlys

Canolfan Ddarlledu'r BBC, Llandaf
Image caption Agorwyd yr adeilad presennol yn swyddogol ar ddydd Gŵyl Dewi 1967

Mae BBC Cymru Wales wedi cyhoeddi cynlluniau i adleoli eu pencadlys yng Nghaerdydd i ganolfan ddarlledu newydd rywle yn y brifddinas erbyn 2018.

Mae'r gorfforaeth wedi bod yn ei chartref yn Llandaf ers 1966, ond nawr mae'r BBC yn ystyried nifer o safleoedd posib ar gyfer y datblygiad newydd.

Mae problemau cynyddol gyda thechnoleg yn y ganolfan ddarlledu bresennol wedi bod yn ffactor allweddol yn y penderfyniad i gael pencadlys newydd pwrpasol yn hytrach nag ailwampio'r safle yn Llandaf neu symud i adeilad sy'n bodoli eisoes.

Bu'r BBC yn ystyried y dewisiadau o ran eiddo ers i astudiaeth gychwynnol gael ei chymeradwyo yn 2011, a bydd nawr yn gweithio gyda datblygwyr eiddo i gael hyd i safle addas.

Bydd safle ffafriedig yn cael ei ddewis erbyn y gwanwyn, pan fydd y cynllun terfynol yn cael ei ystyried gan Weithrediaeth ac Ymddiriedolaeth y BBC.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid y BBC, Anne Bulford: "Ry'n ni'n credu y gallai'r cynlluniau cyffrous yma gryfhau'n sylweddol rôl BBC Cymru Wales fel darlledwr cenedlaethol Cymru tra'n creu cyfleoedd newydd a chyffrous hefyd i'r sector creadigol a'r cyfryngau ehangach yng Nghymru.

"Mae'r adeilad yn Llandaf yn heneiddio ac yn amlwg yn dod i ddiwedd ei oes, ac mae'n bryd i ni edrych i'r dyfodol."

Sbardun ar gyfer y sector creadigol?

Yn ôl Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies: "Mae'n newyddion gwych ac mae'n rhoi cyfle i ni ddatblygu canolfan ddarlledu newydd all weithredu fel sbardun go iawn ar gyfer y sector creadigol yng Nghymru."

Mae'r BBC hefyd yn trafod gydag S4C y posibilrwydd o gydweithio yn y ganolfan newydd.

Meddai Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Phartneriaethau S4C, Garffild Lloyd Lewis:

"Mae S4C yn cynnal astudiaeth ddichonoldeb ar hyn o bryd i'r posibilrwydd o symud rhannau o'n gwaith i rannau eraill o Gymru.

"Fe fydd ein trafodaethau â BBC Cymru yn rhan o'r un ystyriaethau, ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i drafod mewn manylder gyda nhw."

Cyfle i gydweithio

Mae'r ganolfan ddarlledu newydd arfaethedig wedi ei chroesawu gan rai cwmniau cynhyrchu annibynnol.

Dywedodd Huw Eirug Davies, prif weithredwr Boom Pictures: "Mae hyn yn newyddion da ar gyfer y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

"Mae'r symudiad tuag at ganolfan ddarlledu fodern gyda'r dechnoleg ddiweddaraf yn y brifddinas, yn sicr o godi proffil y sector cyfryngau Cymraeg ar draws y DU.

"Rydym yn gobeithio y gall hyn hefyd ddod â budd i gwmnïau cyfryngau a chynhyrchu annibynnol. Mae yna gyfle sylweddol yma am gydweithrediad agosach a phartneriaethau gyda'r BBC ac eraill."

Mae Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru, Edwina Hart hefyd yn cefnogi'r cynllun i adleoli.

Dywedodd: "Mae ein sector diwydiannau creadigol yn un o'r rhannau o'r economi Gymreig sydd fwyaf deinamig ac sy'n tyfu gyflymaf.

"Byddai cynllun y BBC i symud ei phencadlys Cymreig i ganolfan ddarlledu bwrpasol newydd yng Nghaerdydd yn ailfudsoddiad sylweddol gwerth miliynau yn yr economi Gymreig sy'n dangos ymrwymiad tymor hir y BBC i Gymru a pharhad hyder yn y sgiliau creadigol a thechnegol sydd ar gael yma."