Dweud eich dweud am gymunedau Cymraeg

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carwyn Jones yn dweud ei fod eisiau clywed barn pobl am ddyfodol cymunedau Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i glywed barn y cyhoedd am sut i gynyddu nifer y cymunedau Cymraeg.

Roedd cyfle i bobl drafod y mater ar Faes yr Eisteddfod brynhawn dydd Mawrth.

Sefydlwyd y grŵp y llynedd o dan gadeiryddiaeth Rhodri Llwyd Morgan. Eu tasg oedd creu cynllun gwaith i gynyddu nifer y cymunedau sy'n siarad Cymraeg fel prif iaith.

Mae'r grŵp yn canolbwyntio ar ogledd a de orllewin Cymru, sef ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn cael ei siarad a'i defnyddio'n fwy eang a rheolaidd.

Bydd yr adborth a geir o'r Eisteddfod yn rhan o'r ymgynghoriad cyhoeddus a gynhelir ar hyn o bryd.

Ymhlith y pynciau a gafodd sylw yn ystod y sesiwn oedd:

  • Sut mae cynyddu'r nifer o deuluoedd ifanc sy'n siarad Cymraeg
  • Sut i annog pobl sy'n newydd i ardal benodol i sylweddoli arwyddocâd y Gymraeg ac i ystyried ei dysgu
  • Sicrhau bod cyflenwad priodol o dai i bobl leol

Mae'r materion eraill sy'n cael eu hystyried yn cynnwys pa swyddi sydd i'w cael yn y gogledd a'r de orllewin a'r mesurau y gall Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau perthnasol eraill eu cymryd i hyrwyddo'r iaith.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Mae'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen hwn yn rhan o'n hymrwymiad i sicrhau y gall pobl fyw bob agwedd o'u bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Mae hefyd yn fwriad ganddo fynd i'r afael â ffigyrau Cyfrifiad 2011 oedd yn dangos lleihad yn y nifer o siaradwyr Cymraeg mewn ardaloedd sy'n gadarnleoedd traddodiadol i'r iaith.

"Rwy'n annog pawb sydd â diddordeb i leisio'u barn a rhoi awgrymiadau. Edrychaf ymlaen at dderbyn argymhellion gan y grŵp."

Gall pobl a fethodd â mynd i'r sesiwn yn yr Eisteddfod e-bostio sylwadau fel rhan o'r ymgynghoriad cyhoeddus i cymunedaucymraeg@cymru.gsi.gov.uk. Hefyd, gallwch bostio gwybodaeth at y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Cymraeg, Adeiladau'r Llywodraeth, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EP.

Mae'r Grŵp yn awyddus i dderbyn unrhyw wybodaeth erbyn Medi 5, 2013.