Abertawe a Chaerdydd i'r brig heb ddyled?

  • Cyhoeddwyd
Abertawe a Chaerdydd yn dathluFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Abertawe Gwpan Capital One Cup y tymor diwethaf wrth i Gaerdydd ennill y bencampwriaeth

I nifer o gefnogwyr pêl-droed yng Nghymru, mae gweld dau glwb o Gymru yn yr Uwchgynghrair bron yn anghredadwy.

Ond mae posibilrwydd y bydd y ddau yn ymuno â charfan fechan iawn o dimau fydd yn llwyddo i gystadlu ar y lefel yna heb ddyled.

Mae Abertawe wedi llwyddo eisoes. Fe wnaed hynny drwy wario'n gall a chyflwyno uchafswm cyflog.

Er nad yw Caerdydd wedi cyrraedd y nod eto mae datblygiadau mawr wedi digwydd yn ddiweddar.

Y mwyaf oedd setlo dyled hanesyddol o £24 miliwn i gwmni Langston, oedd â chysylltiad gyda chyn-berchennog y clwb Sam Hammam.

Fis yn ôl fe wnaeth perchennog y clwb, Vincent Tan ailadrodd addewid y byddai yn newid peth o'u fenthyciadau i'r clwb i gyfranddaliadau pe bai'r ddyled honno'n diflannu.

Er nad yw'n glir beth yw dyled y clwb i Mr Tan, dywedodd mewn cynhadledd newyddion diweddar y byddai wedi buddsoddi tua £120 miliwn er mwyn mynd i'r Uwchgynghrair heb ddyled.

'Hwb enfawr'

Mae Keith Morgan, arbenigwr ar gyllid pêl-droed ac aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Caerdydd, yn credu y gallai hynny fod yn hwb aruthrol.

Dywedodd: "Ychydig iawn o glybiau, hyd yn oed ar y lefel uchaf, all ddweud eu bod heb ddyled.

"Mae'r clybiau mwyaf mewn dyled aruthrol ar adegau, ond maen nhw'n ddigon ffodus i gael incwm sy'n ddigon mawr i gario'r baich.

"Mae peidio gorfod rhoi incwm tuag at dalu dyled hanesyddol yn hwb enfawr i unrhyw glwb, ac yn ei wneud yn ddeniadol i fuddsoddwyr eraill i roi eu harian i mewn."

Un o'r cwestiynau mwyaf yw a fydd Caerdydd yn medru atal y dyledion a ddaeth o'r Bencampwriaeth a gwneud elw fel y mae Abertawe wedi llwyddo i wneud yn eu dau dymor cyntaf yn yr Uwchgynghrair.

Yn sicr fe fydd arian teledu yn gymorth mawr. Bydd yr incwm yna'n sylweddol uwch eleni oherwydd cwmni BT - fe gododd y pris am hawliau teledu wedi iddyn nhw wneud cynnig yn erbyn cwmni Sky i ddangos gemau byw.

Gallai incwm Caerdydd godi i tua £80 miliwn, ond wrth gwrs fe fydd y costau'n uwch hefyd, yn enwedig y bil cyflogau.

'Dau gynllun'

Mae bil cyflogau Abertawe yn £35 miliwn - yr isaf yn yr Uwchgynghrair - ac mae'r Elyrch yn falch iawn bod hynny oddeutu 65% o'u hincwm, sy'n llawer llai na'r cyfartaledd.

Dywedodd yr is-gadeirydd Leigh Dineen: "Dyw clwb pêl-droed yn ddim gwahanol i unrhyw fusnes arall - rhaid i chi gael dau gynllun wrth edrych ymlaen.

"Yn ein hachos ni, mae un ar gyfer bod yn yr Uwchgynghrair eto y flwyddyn nesaf, a'r llall os fyddwn yn disgyn i'r Bencampwriaeth.

"Ar ôl disgyn byddai'r incwm yn llai o lawer, ond fe fyddai ein costau yn adlewyrchu hynny. Os fydd y gwaethaf yn digwydd, mae gennym obaith o fod yn gynaliadwy o gynllunio'n iawn.

"Os nad ydych yn cynllunio am hynny, fe all y bil cyflogau godi'n uwch na'r incwm a dyna sut y mae clybiau fel Portsmouth wedi mynd i drafferthion dros y blynyddoedd."

Oherwydd yr arian teledu, bydd incwm y ddau glwb yn anferth eleni. Yr her yw aros yno a chadw'r incwm uchel yng nghynghrair gyfoethoca'r byd.