Llai yn dewis rhoi organau yn 2012/13

  • Cyhoeddwyd
Cerdyn rhoi organauFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cerdyn rhoi organau sydd yn cael ei ddefnyddio rwan ond bydd hyn yn newid yn 2015

Mi wnaeth llai o bobl rhoi eu horganau ar ôl iddynt farw rhwng 2012/13 o'i gymharu gyda'r un cyfnod yn 2011/12.

Dyna mae ffigyrau NHS Blood and Transplant yn dangos.

Rhwng mis Ebrill 2012 a Mawrth 2013 cafodd 149 o gleifion organau gan 52 o roddwyr oedd wedi marw ond roedd 67 o roddwyr yn 2011/12.

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn dweud bod hyn yn dangos mai'r mesur newydd fydd yn cyflwyno system o ganiatâd tybiedig yw'r ffordd ymlaen.

Cyd-destun

Ond mae hefyd yn dweud yn gyffredinol bod y niferoedd wedi bod yn cynyddu a bod angen rhoi'r ffigyrau diweddar yn eu cyd-destun:

"Dros y pum mlynedd diwethaf, mae nifer yr organau a roddwyd gan bobl sydd wedi marw yng Nghymru wedi dilyn tuedd gadarnhaol ar y cyfan ond fel y dengys y ffigurau hyn ni ellir eu cymryd yn ganiataol o flwyddyn i flwyddyn," meddai.

"Gellir disgwyl i'r ffigurau hyn amrywio o dro i dro, a chan mai niferoedd eithaf bach sydd o dan sylw o ran yr ystadegau hyn, mae mân newidiadau mewn niferoedd yn gallu cael effaith fawr ar y darlun yn ei grynswth.

"Y duedd a welir, yn hytrach na'r newidiadau yn ystod blynyddoedd unigol, yw'r allwedd i ddeall y darlun cyfan."

Yn gynharach eleni fe basiwyd mesur fydd yn golygu mae Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno system o ganiatâd tybiedig.

System newydd

Y drefn sydd wedi bodoli yn y gorffennol yw bod angen i rywun arwyddo cofrestr er mwyn rhoi caniatâd i'w organau gael eu defnyddio. Ond o dan y system newydd bydd pawb yn cael eu hystyried yn fodlon i roi eu horganau os nad ydynt wedi nodi nad ydyn nhw am wneud hynny.

Roedd y mesur, a gafodd ei basio ddechrau Gorffennaf ac a fydd yn dod i rym yn 2015, yn un dadleuol gyda rhai fel yr Archesgob Barry Morgan yn gwrthwynebu.

Ei ddadl ef oedd mai penderfyniad i'r unigolyn yw rhoi eu horganau ac nad oes gan lywodraeth hawl i dybio'r penderfyniad hwnnw.

Ond roedd Llywodraeth Cymru yn dadlau bod angen y mesur gan y byddai yn achub bywydau ac yn cynyddu nifer yr organau sydd ar gael 25%.

Mae tua 226 o bobl yn aros i gael organ newydd ar hyn o bryd gyda thri yn marw bob mis yn disgwyl am organ.

Mwy o organau

Yn ystod y blynyddoedd nesaf mae dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i hysbysu'r cyhoedd bod yna newid yn mynd i fod yn y drefn a bod angen iddynt ddatgan os nad ydynt yn fodlon i'w horganau gael eu defnyddio ar ôl iddyn nhw farw.

Dywed y Gweinidog Iechyd y bydd y ffigyrau yma yn cael ei defnyddio wrth lywio'r gwaith paratoi cyn y daw'r ddeddf i rym ymhen dwy flynedd:

"Yr angen i gynyddu nifer yr organau sy'n cael eu rhoi oedd sylfaen deddfwriaeth Llywodraeth Cymru ar roi organau.

"Cafodd y ddeddfwriaeth hon ei chymeradwyo yn ddiweddar i'w chyflwyno yn 2015. Credwn mai system caniatâd tybiedig yw'r ffordd fwyaf effeithiol o gynyddu nifer yr organau sydd ar gael i'w trawsblannu ac i achub bywydau.

"Y canolbwynt i mi o hyd yw sicrhau cynnydd hirdymor a chynaliadwy yn nifer yr organau sy'n cael eu rhoi yma yng Nghymru."