Carcharu plismon am ymosodiadau rhyw

  • Cyhoeddwyd
Jeffrey DaviesFfynhonnell y llun, Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Gwaith Jeffrey Davies gyda'r heddlu oedd cynorthwyo dioddefwyr trais yn y cartref

Mae plismon o Heddlu De Cymru a ymosododd yn rhywiol ar ddwy fenyw tra ar ddyletswydd wedi cael ei garcharu am dair blynedd.

Yn Llys y Goron Abertawe fe gafwyd Jeffrey Davies, 42 oed, yn euog o o ddau gyhuddiad.

Roedd yr ymosodiadau yn 2010 a Davies yn swyddog cyswllt teuluol i ddioddefwyr trais yn y cartref ar y pryd.

Yn ystod yr achos clywodd y llys fod un o'r menywod yr ymosododd arni wedi dioddef trais yn y cartref.

Ceisio perswadio

Clywodd y rheithgor ei fod wedi cael ei benodi yn swyddog cyswllt teuluol i gynorthwyo dioddefwyr ond ei fod wedi defnyddio'i swydd i geisio perswadio menywod i gael rhyw.

Fe'i cafwyd yn ddieuog o un cyhuddiad o ddinoethi ei hun.

Dywedodd y Barnwr Paul Thomas wrth ei ddedfrydu: "Mae'r ymosodiadau rhyw gafodd eu cyflawni ar y menywod yma yn frad dybryd ar eich swydd fel swyddog heddlu.

"Pan mae plismon yn ymddwyn yn y modd y gwnaethoch chi, mae hynny'n cael effaith fawr ar y modd y mae'r cyhoedd yn gweld yr heddlu, ac mae'n gwneud gwaith yr heddlu'n anoddach nag ydyw fel arfer.

'Bregus'

"Fe wnaethoch chi gymryd mantais ar fenywod bregus i'ch pwrpas rhywiol eich hun.

"Fe wnaethoch chi eu targedu gan i chi eu hystyried yn fenywod na fyddai'n ddigon hyderus i gwyno nac i gael eu credu pe baen nhw'n gwneud hynny.

"Dydych chi ddim wedi dangos unrhyw edifeirwch.

"Bydd carchar yn anodd iawn oherwydd eich statws fel cyn blismon ond fy nyletswydd pennaf i yw adfer hyder y cyhoedd yn hygrededd y system gyfreithiol."

Cafodd ei orchymyn i roi ei enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw am gyfnod amhenodol.

'Camddefnydd'

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu'r De, Richard Lewis, y byddai achos o gamymddwyn difrifol yn erbyn Davies yn mynd yn ei flaen.

Ychwanegodd: "Roedd ei weithredoedd yn gamddefnydd difrifol o'i swydd a'i bwerau ac nid yw'r heddlu yn fodlon goddef hyn mewn plismona.

"Mae ymchwiliad trylwyr Heddlu'r De, a gafodd ei reoli gan Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu, yn dangos ein penderfyniad i daclo ymddygiad o'r math yma."