Ymchwilio i bolisi 'gwrthhoyw' dwy ysgol yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Disgyblion (cyffredinol)
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Cymdeithas Dyneiddwyr Prydain fod dwy ysgol yng Nghymru, mae'n debyg, yn dal i gredu bod Adran 28 yn ddeddf o hyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y byddan nhw'n ymchwilio ar frys i adroddiadau bod polisi addysg ryw dwy ysgol yn parhau i wahardd hyrwyddo bod yn hoyw.

Roedd y ddeddf - oedd yn cael ei hadnabod yn Adran 28 - yn ei gwneud hi'n anghyfreithlon hyrwyddo bod yn hoyw mewn ysgolion.

Cafodd ei phasio gan Lywodraeth Geidwadol yn 1988 ond fe wnaeth Llafur ei dileu yn 2003.

Dywedodd Cymdeithas Dyneiddwyr Prydain ei bod hi'n ymddangos fod Ysgol Tasker Milward yn Hwlffordd ac Ysgol Illtud Sant yng Nghaerdydd yn dal i gredu bod Adran 28 yn ddeddf o hyd.

'Hen bolisi'

Mae Tasker Milward wedi ymddiheuro.

Dywedodd datganiad: "Roedd hwn yn hen bolisi nad oedd yn cael ei weithredu ac nad oedd wedi ei ddileu o'r wefan.

"Mae gan yr ysgol gynllun cydraddoldeb strategol ac mae modd cael manylion oddi wrth yr ysgol.

"Mae'r pennaeth Maggie Haynes yn ymddiheuro am unrhyw ofid gafodd ei achosi gan nad oedd yr hen bolisi wedi ei ddileu o'r wefan."

Yn ôl polisi Ysgol Illtud Sant ddyddiedig Mai 2011: "Nodir bod Adran 28 Deddf Llywodraeth Leol 1988 ddim yn atal trafod hoywder yn wrthrychol yn yr ystafell ddosbarth."

Dywedodd Monsignor Robert Reardon o Archesgobaeth Caerdydd y byddai Anne Robertson, Cyafarwyddwr Ysgolion, yn gofyn i bennaeth yr ysgol ar ddechrau'r tymor "adolygu geiriad eu polisi" fel ei fod yn dilyn y ddeddf.

'Dim hyrwyddo'

Roedd Adran 28 Deddf Llywodraeth Leol 1988 gafodd ei chyflwyno gan lywodraeth Margaret Thatcher yn nodi na ddylai cynghorau "hyrwyddo cyfunrhywiaeth neu gyhoeddi deunydd oedd â'r bwriad o wneud hynny" mewn ysgolion.

Bu llawer o brotestio yn sgil hyn a dileodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig y ddeddf dair blynedd wedi i lywodraeth ddatganoledig yr Alban wneud yr un fath.

Fe wnaeth David Cameron ymddiheuro am Adran 28 yn 2009, gan ddweud: "Roeddem ni'n anghywir."

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod nhw'n "bryderus iawn" o glywed adroddiadau fod cyfeiriad at y polisi ar wefannau dwy ysgol yng Nghymru.

Dywedodd llefarydd: "Mae'r gyfraith yn glir iawn mewn cysylltiad ag Adran 28. Rydym yn ymchwilio i hyn fel mater o frys."

'Cynhwysol'

Yn ddiweddarach, fe ychwanegodd: "Dylai pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru dderbyn addysg ryw gynhwysol.

"Mae'n eithriadol o bwysig fod pobl ifanc yn cael eu haddysgu mewn ffordd sydd ddim yn gwahaniaethu. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn glir iawn ar hyn.

"Mae ein cyfarwyddyd i ysgolion yn darparu cyngor pendant am addysgu pob agwedd ar berthnasoedd a iechyd rhywiol penodol a materion lles megis cyfeiriadedd rhywiol.

"Dylai athrawon ymdrin â chyfeiriadedd rhywiol yn onest, yn sensitif ac mewn ffordd nad yw'n barnu. Rhaid i anghenion pob dysgwr gael eu bodloni a dylai ysgolion annog trafodaeth agored, hyrwyddo cynhwysiant a herio anghydraddoldeb.

"Byddwn yn atgoffa pob ysgol yn ein canllawiau a'u cyfrifoldebau."

'Sbeitlyd a niweidiol'

Dywedodd Andrew White, cyfarwyddwr y mudiad hawliau pobl hoyw Stonewall Cymru: "Fe wnaeth Cymru arwain y ffordd wrth fwy neu lai ddiddymu Adran 28 yn 2002, flwyddyn gyfan cyn San Steffan.

"Mae'n bechod fod yr ysgolion Cymreig hyn heb ddiweddaru eu polisi yn y ddegawd ddiwethaf.

"Does dim gwahaniaeth os yw polisi wedi dod i ben ai peidio - os yw'n ymddangos ar wefan ysgol mae'n rhan o neges yr ysgol honno i rieni a phobl ifanc.

"Roedd Adran 28 yn ddeddfwriaeth sbeitlyd a niweidiol a ni ddylai ffurfio ran o'r neges y mae ysgol yng Nghymru yn ei rhoi i'w disgyblion.

"Rydym bellach wedi derbyn sicrwydd fod yr ysgolion gafodd eu henwi bellach wedi ymrwymo i newid eu neges."