Pysgotwyr yn pryderu am gynllun ynni

  • Cyhoeddwyd
Afon Elwy
Disgrifiad o’r llun,
Mae Afon Elwy'n pasio drwy Lanelwy

Mae clwb pysgota wedi codi pryderon ynglŷn â'r effaith gallai gynllun ynni dŵr ei gael ar bysgod yn Afon Elwy.

Mae North Wales Hydro Power yn bwriadu adeiladu tyrbin ar yr afon fyddai'n tynnu rhyw 490,000 metr ciwbig o ddŵr yr awr.

Yn ôl Cymdeithas Pysgota Rhyl a Llanelwy, byddai'r gwaith yn effeithio ar lif yr afon ac y gallai hyn atal brithyll ac eog rhag cyrraedd y man lle maent yn silio.

Dywedodd cyfarwyddwr North Wales Hydro Power y byddai'r cwmni yn adeiladu llwybr pysgod pwrpasol os bydd y cynlluniau yn mynd yn eu blaen ac na fyddai Cyfoeth Naturiol Cymru yn caniatáu i'r fenter fynd yn ei flaen os oedd problemau amgylcheddol.

Dan fygythiad

Mae'r gymdeithas bysgota yn dweud eu bod yn pryderu am les y pysgod, yn enwedig o ystyried eu bod o fath sydd dan fygythiad.

Maent hefyd yn dweud mai ond yn ddiweddar mae'r afon wedi ei dynnu o'r categori 'mewn perygl' ar gyfer y pysgod hyn.

Dywedodd Ian Macdonald, ysgrifennydd y gymdeithas: "Gan ystyried fod y fenter ond yn debygol o gynhyrchu rhyw 80 Cilowat yr awr, sydd ond yn swm bychan o drydan, rydym yn credu fod y risg o achosi niwed i'r ecoleg y system afon ac ein pysgodfeydd, lle rydym wedi buddsoddi'n drwm dros y blynyddoedd, yn llawer mwy na gwerth y fenter.

"Ni ddylai felly fynd yn ei flaen," ychwanegodd.

Mae cyfarwyddwr North Wales Hydro Power yn gwrthod yr honiad y gallai'r gwaith gael effaith andwyol ar boblogaethau pysgod yn Afon Elwy.

'Dim risg'

Dyw Richard Rees chwaith ddim yn cydnabod bod unrhyw risg amgylcheddol i'r cynllun.

Dywedodd: "Cyfoeth Naturiol Cymru fydd yn penderfynu os fydd y fenter yn mynd yn ei flaen ac os ydyn nhw'n meddwl y byddai'n cael effaith niweidiol ar yr amgylchedd neu ar bysgodfeydd ni fydd yn derbyn y caniatâd angenrheidiol.

"Mae hyn yn darparu sicrwydd i'r gymdeithas bysgota na fydd y fenter yn mynd yn ei flaen os nad yw'r rheoleiddiwr yn fodlon."

Yn ôl Mr Rees mae'r cynllun yn cynnwys adeiladu llwybr pysgod ac y byddai hyn o "fudd mawr i eogiaid wrth iddynt ymfudo... gan wella dalgylch Elwy fel man ar gyfer pysgod".

Dywedodd fod adroddiad annibynnol wedi cael ei gynnal i'r cynllun ac nad oedd unrhyw gyfeiriad ynddo i effeithiau amgylcheddol o ganlyniad i'r fenter.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru'n gwneud penderfyniad ar y mater maes o law.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol