Diswyddo plismon: Comisiwn yn cytuno

  • Cyhoeddwyd

Cafodd y camau cywir eu cymryd yn erbyn plismon gafodd ei ddiswyddo am fethu â dychwelyd eiddo gafodd ei feddiannu yn dilyn cyrch gan Heddlu Gwent, yn ôl Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu.

Yn Nhachwedd 2010 fe wnaeth Heddlu Gwent gynnal cyrch ar eiddo yn dilyn adroddiadau fod copor wedi ei ddwyn yn cael ei storio ar y safle.

Cafwyd hyd i gyflenwad sylweddol o gopor a chafodd dau ddyn eu harestio.

Aed â'r copor ynghyd â fan, peiriannau ac arian o'r safle yn ardal Pont-y-pŵl.

Penderfynodd Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu ymchwilio yn dilyn cwyn gan berchennog y safle.

Roedd o'n honni na chafodd hyd at saith tunnell o gopr ei ddychwelyd, ynghyd â fan Citroen, trelar a pheiriannau.

Fe wnaeth ymchwiliad y Comisiwn ganfod fod safon cyrch yr heddlu yn is na'r hyn sy'n dderbyniol.

Cafodd Steve Waters ei ddiswyddo yn Chwefror 2013.

Dychwelyd

Methodd uwch-swyddogion Mr Waters, y ditectif sarsiant Paul Thear-Graham a'r prif arolygydd Glyn Fernquest, gadw record ddilys o'r eiddo oedd yn nwylo'r heddlu.

Dywed y comisiwn fod y rheolwyr wedi cymryd camau yn achos y ddau swyddog oherwydd diffygion wrth oruchwylio.

Hefyd roedd y ditectig gwnstabl Waters heb gynnal ymchwiliad i ddarganfod tarddiad yr eiddo oedd wedi ei gipio - er gwaetha'r ffaith fod dau ddyn ar y pryd wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth gan yr heddlu.

Yn ddiweddarach cafodd y ddau ddyn eu rhyddhau heb gyhuddiad.

Oherwydd diffygion Mr Waters yn yr ymchwiliad, fe gafodd orchymyn i ddychwelyd yr eiddo oedd wedi ei feddiannu.

Ar ddau achlysur gwahanol fe wnaeth Mr Waters fenthyg lorri 7.5 tunnell i ddychwelyd yr eiddo gyda chymorth cyfaill nad oedd yn gweithio i'r heddlu.

Ar ôl iddo ddychwelyd un cyflenwad o gopr, rhoddwyd cyfarwyddwyd iddo beidio â dychwelyd rhagor o'r eiddo yn yr un modd.

Trwyadl

Fe wnaeth o anwybyddu'r cyfarwyddyd ac wythnos yn ddiweddarach fe ddychwelodd ragor o eiddo ar ddiwrnod pan nad oedd ar ddyletswydd.

Yn y diwedd fe gafodd yr holl eiddo ei ddychwelyd, ar wahân i drelar, peiriant torri a chyflenwad o gopr.

Doedd dim modd gwybod beth oedd wedi digwydd i'r eiddo coll oherwydd nad oedd Heddlu Gwent wedi cadw cofnodion digon trwyadl.

Fe gafodd tystiolaeth ei anfon i Gwasanaeth Erlyn y Goron er mwyn ystyried dod ag achos yn erbyn Mr Waters.

Penderfynodd y gwasanaeth nad oedd modd dod ag achos oherwydd diffyg cofnodion cywir.

Dywedodd Comisiynydd y Comisiwn yng Nghymru fod cyrch Heddlu Gwent yn ddiffygiol o'r "dechrau i'r diwedd, yn enwedig y diffyg wrth gadw cofnodion cywir o'r nwyddau oedd wedi eu cipio".

"Fe wnaeth y ditectif gwnstabl Waters gynnal ymchwiliad gwael ac yna fe wnaeth ddychwelyd yr eiddo mewn modd hynod anarferol.

"Cafodd gyfarwyddyd i beidio â gwneud hyn eto, ac fe wnaeth o anwybyddu'r gorchymyn. Mae'n iawn ei fod yn cael ei ddiswyddo."

Mae Mr Waters wedi apelio yn erbyn y diswyddiad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol