BBC Cymru Fyw

Troseddau casineb yn 'realiti dyddiol' yng Nghymru

Published
image captionHon oedd un o'r astudiaethau mwyaf i gael ei gwneud yng Nghymru a Lloegr

Mae ymchwil newydd wedi dangos bod traean o bobl sydd yn dioddef yn sgil troseddau casineb yn profi hynny yn eu cartref neu yn agos i'w cartref.

Dangosodd astudiaeth yr elusen Race Equality First a Phrifysgol Caerdydd fod un ym mhob pump o'r rhai sydd wedi dioddef wedi ystyried gadael y wlad.

Mae'r casineb yn eu herbyn oherwydd eu rhyw, crefydd, anabledd, rhywioldeb neu hunaniaeth drawsrywiol.

Cafodd 1,800 eu holi ar gyfer yr ymchwil ac mae'r casgliadau yn dangos bod y troseddau yn "realiti dyddiol" yng Nghymru.

Symud o'u tai

Dywedodd y rhai oedd yn ymwneud gyda'r ymchwil ei bod yn un o'r astudiaethau mwyaf yn y maes yng Nghymru a Lloegr.

Y prif fwriad oedd edrych ar natur yr achosion a'i heffaith ar y dioddefwyr.

Y prif resymau am y troseddu oedd sgil effaith cyffuriau ac alcohol, gelyniaeth tuag at rai grwpiau mewn cymdeithas a'r ffaith fod rhai yn cael eu portreadu yn negyddol yn y cyfryngau.

Y prif gasgliadau oedd:

* Roedd bron i draean (29%) o ddioddefwyr wedi ystyried symud i ffwrdd o'u cartrefi;

* Roedd bron i un o bob pump (18%) yn ystyried gadael Cymru;

* Roedd mwy na phedwar o bob deg o ddioddefwyr (43%) yn adnabod y person oedd wedi ymosod arnyn nhw.

Fframwaith newydd

Bydd y casgliadau yn cael eu hystyried fel rhan o fframwaith newydd Llywodraeth Cymru i ddelio gyda'r mater.

Dywedodd y Gweinidog â chyfrifoldeb am Gymunedau Jeff Cuthbert eu bod wedi ymrwymo i leihau achosion.

"Bydd y fframwaith yn tanlinellu sut y byddwn ni eisiau gweithio gydag eraill er mwyn ceisio atal y troseddu, cefnogi dioddefwyr a gwella'r ymateb pan fo casineb troseddol yn digwydd.

"Bydd hyn yn ein galluogi ni i ganolbwyntio ar wneud gwahaniaeth go iawn i bobl yng Nghymru."

Straeon perthnasol

  • Homoffobia: Cymorth i ddioddefwyr