Cynllun newydd am ofal diabetes

  • Cyhoeddwyd
Diabetes
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r nifer sy'n dioddef o ddiabetes yng Nghymru yn debyg o gyrraedd 11.5% erbyn 2030

Bydd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford yn cyhoeddi cynllun newydd i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru er mwyn gwella gofal diabetes.

Mae tua 7% o oedolion yng Nghymru yn derbyn triniaeth am ddiabetes ac mae achosion o'r clefyd yn cynyddu wrth i ordewdra gynyddu.

Yn ôl y rhagolygon bydd y ffigwr yna'n cynyddu i 10.3% yn 2020 ac 11.5% erbyn 2030.

Mae'r cynllun yn herio'r GIG i fod yn ddyfeisgar ac yn datgan disgwyliadau Llywodraeth Cymru am yr hyn sydd angen ei wneud.

Mae'n canolbwyntio ar dri maes penodol :-

  • Darparu addysg i gleifion a datblygu strategaethau i ddarparu'r gefnogaeth sydd angen ar ddioddefwyr i reoli'r clefyd eu hunain;
  • Sefydlu seiliau ar gyfer gwelliannau hir dymor mewn gofal diabetes;
  • Cefnogi plant sydd â diabetes Math 1. Rhaid addysgu teuluoedd, ysgolion ac awdurdodau lleol i gefnogi plant i reoli lefelau siwgr yn effeithiol.

'Hunanreolaeth yn hanfodol'

Mae'r cynllun hefyd yn dweud bod angen taclo'r achosion cynyddol o ddiabetes Math 2.

Mae diet gwael a diffyg ymarfer corff yn cyfrannu'n sylweddol i lawer o achosion o ddiabetes Math 2. Mae canran yr oedolion yng Nghymru sy'n rhy drwm ar gynnydd er bod y ffigwr yn sefydlogi ymysg plant.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford: "Mae achosion cynyddol o ddiabetes yng Nghymru a rhaid i ni ganfod ffyrdd newydd o ddarparu gofal o safon byd eang yn y cyfnod o lymder ariannol.

"Mae hunanreolaeth effeithiol o ddiabetes yn hanfodol i wella unigolyn ond hefyd o osgoi gorfod mynd i'r ysbyty heb angen.

"Nid mater o weithio'n galetach, ond gweithio'n glyfrach yw hyn. Bydd y fframwaith yma a baratowyd gan feddygon cleifion, grwpiau'r trydydd sector ac eraill yn gymorth i'r GIG yng Nghymru i wneud hynny."

Wrth ymateb dywedodd Dai Williams, cyfarwyddwr Cymru i elusen Diabetes UK: "Mae'r cynllun yma yn dangos ymrwymiad go iawn gan Lywodraeth Cymru i wella safonau gofal i bobl sy'n byw gyda diabetes.

"Nawr mae hi fyny i fyrddau iechyd ar draws Cymru i weithredu'r cynllun yma. Dyma'r unig ffordd i greu newid positif i bobl sy'n byw gyda diabetes a chymryd rheolaeth o'r argyfwng mewn iechyd cyhoeddus sy'n ein hwynebu."