10 mlynedd dan glo am gam-drin

Cyhoeddwyd

Mae dyn a gafwyd yn euog o gam-drin tri bachgen yn rhywiol ag yntau gyda firws HIV wedi cael ei garcharu am ddeng mlynedd.

Plediodd Simon Morris Jones yn euog yn Llys y Goron Caernarfon ym mis Awst i 15 cyhuddiad, gan gynnwys treisio, cyffwrdd yn rhywiol a chyflawni gweithred rywiol gyda phlentyn.

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas bod elfennau i'r achos oedd yn gwneud y troseddau'n fwy difrifol, a'r mwyaf o'r rhain oedd bod Jones yn gwybod ei fod yn HIV positif.

Ar ran yr erlyniad dywedodd Matthew Dunford bod y bechgyn y troseddwyd yn eu herbyn wedi gorfod cael cwrs o driniaeth am fod y diffynnydd gyda'r firws, ond hyd yma roedd y profion i gyd yn negyddol.

Wrth amddiffyn Jones, dywedodd Sion ap Mihangel bod y diffynnydd yn teimlo cywilydd ac edifeirwch. Roedd yn cael trafferth ymdopi â'r ffaith iddo gael ei gam-drin ei hun fel plentyn ac roedd yn derbyn cwnsela yn y carchar.

Troseddwr rhyw

Bydd rhaid i Jones gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes, ac ar ddiwedd y ddedfryd o 10 mlynedd bydd yn parhau ar y drwydded am bedair blynedd arall.

Ar ddiwedd y gwrandawiad dedfrydu dywedodd y Ditectif Sarjant Richard Griffiths o Heddlu'r Gogledd bod y ddedfryd yn bwysig er mwyn gyrru'r neges nad yw ymddygiad fel hyn yn dderbyniol.

Dywedodd: "Mae'n bwysig sicrhau pob rhan o gymuned gogledd Cymru y bydd yr heddlu yn darparu'r gefnogaeth arbenigol i gynorthwyo dioddefwyr drwy bob rhan o'r broses.

"Mae Heddlu'r Gogledd yn ystyried achosion fel hyn fel rhai difrifol, ac mae'n galonogol gweld bod hynny'n cael ei adlewyrchu yn y ddedfryd."

Diolchodd hefyd i'r dioddefwyr a'u teuluoedd am fod gyda'r dewrder i fynd at yr heddlu ac i ddechrau'r broses o fynd drwy'r llysoedd.