Cwmni adeiladu: stopio adeiladu tai mewn rhai ardaloedd

  • Cyhoeddwyd
AdeiladuFfynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni yn adeiladu tua 1,000 o dai bob blwyddyn yng Nghymru

Mae adeiladwyr tai mwyaf Cymru wedi dweud ei bod am stopio adeiladu tai newydd mewn rhai ardaloedd yng Nghymru am nad ydyn nhw'n medru gwneud elw.

Mae'r cwmni Persimmon wedi dweud nad ydyn nhw yn bwriadu codi tai ym Mlaenau'r Cymoedd bellach.

Y rheswm meddan nhw yw nad oes modd gwneud arian ar y safleoedd am fod yna ormod o reoliadau.

Dywed rheolwr gyfarwyddwr y cwmni yng Nghymru os na fydd yna fuddsoddi mewn tai mae yna beryg y bydd y cymoedd yn dirywio ac mae wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a'r cynghorau lleol yn mynegi ei bryderon.

Arian o Gymru

Yn y llythyr mae Glyn Mabey, rheolwr gyfarwyddwr rhanbarthol Persimmon yn dweud:

"Fel Cymro mae'r sefyllfa yma yn siomedig iawn i fi ac fel dyn busnes yng Nghymru mae yn fy mhryderu.

"Mi ydw i mewn sefyllfa ffodus o fod yn gyfrifol am fusnesau yng Nghymru a Lloegr ac mi allai weld yn glir y gwahaniaeth o ran gweithgarwch yn y ddwy wlad oherwydd cefnogaeth polisi neu'r diffyg cefnogaeth."

"Mae yna berygl mawr (mae'n digwydd yn barod) bod cyfalaf fyddai fel arfer yn mynd i Gymru yn mynd i rywle arall.

"Mae hynny yn drychinebus mewn gwlad lle mae'n safle economaidd ni yn y byd yn dirywio, ein hamddifadedd ni yn ehangu a'n cyflenwad tai ni yw'r un hynaf yn Ewrop ac un o'r gwaethaf o ran ansawdd."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y cwmni bod gormod o rheoliadau yng Nghymru er mwyn adeiladu tai

Mae Persimmon yn adeiladu tua 1,000 o dai'r flwyddyn yng Nghymru.

Y tro diwethaf iddyn nhw brynu tai mewn ardal ym Mlaenau'r Cymoedd oedd yn 2007 yn agos i Aberdâr. Maent yn dweud y byddant yn parhau gyda'r datblygiad yma ond na fyddant yn gwneud unrhyw elw ohono.

Y rheswm am hynny yw bod prisiau'r tai yn weddol isel. Bydd tŷ tair ystafell wely yn cael ei werthu am ryw £120,000 ar y safle yno. Tua £160,000 fyddai'r swm yng Nghaerdydd, Abertawe neu Casnewydd.

Ymlacio rheolau

Mae'r cwmni hefyd yn dweud bod yna rheoliadau amgylcheddol sydd yn golygu costau ychwanegol ac yn beio'r amser cynllunio er mwyn cael caniatad i adeiladu tai newydd.

Er bod Glyn Mabey yn croesawu'r newidiadau mae'n dweud nad yw hyn yn ddigon er mwyn lliniaru'r gost ychwanegol o adeiladu tai yng Nghymru i gymharu gyda Lloegr.

Mae bil tai newydd yn cael ei baratoi gan y Cynulliad Cenedlaethol ar hyn o bryd gyda'r bwriad o wneud y broses yn fwy effeithiol er mwyn cefnogi'r economi.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod llythyr Persimmon wedi ei hysgrifennu cyn y newid i reoliadau tai ym mis Gorffennaf.

"Mae'r gweinidog wedi sefydlu tasglu cyflenwi tai, sy'n cynnwys aelodau o'r sector adeiladu, i gynghori ar gynlluniau ymarferol i leihau'r rhwystrau i adeiladu tai yng Nghymru," meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru.

"Rydym wedi argymell dull hyblyg gan awdurdodau cynllunio i geisio sicrhau bod materion hyfywdra yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau cynllunio a bydd y Bil Cynllunio newydd yn helpu i gyflymu'r broses ymhellach."

Dywedodd y llefarydd y byddai bil ymgynghorol yn cael ei chyhoeddi cyn y Nadolig.

Nid Persimmon yw'r cwmni cyntaf i gwyno am amgylchiadau codi tai yng Nghymru.

Y llynedd rhybuddiodd Redrow bod ardaloedd allai fod yn fannau na fyddai adeiladwyr yn cyffwrdd oherwydd cynnydd yn y costau.