Ken Skates yn addo llefydd mewn addysg a hyfforddiant

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Skates wedi dweud bod y cynllun yn warant i bobl ifanc

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi cynllun i helpu pobl ifanc barhau mewn addysg a hyfforddiant ac i ddod o hyd i waith.

Cyhoeddodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, y byddai'n gwarantu y byddai lle mewn addysg a hyfforddiant ôl-16 ar gael i bob person ifanc yng Nghymru.

Bydd y cynllun yn weithredol erbyn Medi 2015 ac yn gyfle i bobl ifanc weithio gydag arweinwyr fyddai'n rhoi help llaw iddyn nhw gyrraedd eu nod.

Mae'r gwrthbleidiau wedi croesawu'r cynllun.

Gobaith Mr Skates y bydd y strategaeth yn golygu na fydd neb yn darganfod ei hun heb unrhywbeth i'w wneud ar ddiwedd ei gyfnod yn yr ysgol.

Y nod, meddai, yw sicrhau bod y rhai sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn derbyn gwell cyfleoedd fydd o fudd wrth chwilio am waith.

Bydd y bobl ifanc yn derbyn arweiniad pobl o fewn maes addysg, er enghraifft cynghorwyr gyrfaoedd, gweithwyr ieuenctid a sefydliadau trydydd sector.

Cyfrifoldeb awdurdodau lleol fydd sicrhau fod hyn yn digwydd a bydd disgwyl iddyn nhw weithio gydag ysgolion a Gyrfa Cymru er mwyn mesur cynnydd disgyblion.

'Cydlynol'

Dywedodd Mr Skates: "Mae'n bwysig iawn fod ein pobl ifanc yn parhau mewn rhyw fath o addysg a hyfforddiant er mwyn gallu dysgu'r sgiliau y mae eu hangen i gael gwaith yn y dyfodol.

"Os ydyn ni am lwyddo i fynd i'r afael â'r broblem hon, bydd angen inni ddefnyddio dulliau gweithredu cydlynol sy'n targedu'r broblem yn effeithiol.

"Rhaid inni allu adnabod pwy yw'r rheini sydd fwyaf mewn perygl o roi'r gorau iddi er mwyn cynnig y cymorth a'r hyfforddiant priodol iddyn nhw allu cymryd y cam pwysig, ymuno â'r byd gwaith."

'Sobreiddiol'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Ms Burns, AC Gorllewin Sir Gâr a de Sir Benfro yn cytuno â'r cynllun mewn egwyddor

Dywedodd Angela Burns o'r Blaid Geidwadol: "Mae hwn y math o gynllun rwy'n teimlo y gallaf ei gefnogi ar y cyfan oherwydd mae angen gwneud rhywbeth er mwyn mynd i'r afael â'r maes anodd iawn ...

"Mae'r ystadegau yn sobreiddiol ac mae mwy o bobl nad ydyn nhw mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth yng Nghymru na Lloegr.

"Yr hyn rwyf wir yn ei werthfawrogi yw'r pwyslais ar ddarpariaeth yn arwain ar ffordd glir ymlaen.

"Er bod esiamplau o ddarpariaeth dda yn bodoli, mae hyn yn rhywbeth sydd heb ddigwydd hyd yma."

Dywedodd Simon Thomas o Blaid Cymru ei fod yn credu y bydden nhw'n gallu cefnogi'r cynllun.

'Rhywbeth i'w groesawu'

"Mae Plaid Cymru yn y gorffennol wedi galw am y posibiliad o edrych ar addysg a hyfforddiant gorfodol yn cael eu hymestyn hyd at 18 oed.

"Rydym hefyd wedi trafod gwarant statudol i hyfforddi pobl hyd at yr oed yma ...

"Felly rwy'n credu bod yr hyn mae'r gweinidog wedi ei ddweud heddiw am warant ar gyfer yr ifanc yn rhywbeth i'w groesawu."

Dywedodd Aled Roberts ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol ei fod yn awyddus fod mwy o ddisgyblion yn cael eu holrhain i bwrpas y cynllun ym mlynyddoedd 7 ac 8, gan fod ymyrraeth yn aml yn rhy hwyr.