Dod o hyd i gorff menyw wedi tân

  • Cyhoeddwyd
Glyn Padarn, Llanbadarn Fawr yn Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff y fenyw mewn fflat ar lawr isaf yr adeilad

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio wedi i gorff menyw gael ei ganfod yn dilyn tân mewn cartref henoed yn Aberystwyth.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i safle Glyn Padarn, Llanbadarn Fawr, am 8:28pm nos Fawrth, Hydref 1.

Llwyddodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i ddiffodd y tân, oedd wedi ei gyfyngu i un adeilad ar y safle.

Yn anffodus, cafwyd hyd i gorff y fenyw yn yr adeilad. Mae ei theulu wedi cael gwybod am y digwyddiad.

Gorsaf heddlu

Bu'n rhaid i drigolion yr holl anheddau ar y safle, 27 ohonyn nhw, adael eu cartrefi ac roedd llawer o'r trigolion yn anabl ac un yn gaeth i'w wely.

Ar y cychwyn, aeth y trigolion i orsaf heddlu Aberystwyth cyn iddyn nhw gael eu symud i ganolfan hamdden yn Aberystwyth.

Yn oriau man fore Mercher cafodd y trigolion i gyd ond dau ddychwelyd i'w cartrefi yng Nglyn Padarn, ac fe gafodd y ddau arall lety mewn safle arall.

Dywedodd Arwel James, rheolwr gorsaf dân Aberystwyth: "Wrth i ni gyrraedd roedd y tân wedi gafael mewn fflat ar lawr isa'r adeilad gyda fflamau dod allan o un o ffenestri'r eiddo.

"Aeth diffoddwyr i mewn gydag offer anadlu arbennig ac fe lwyddon nhw i'w ddiffodd.

"Yn anffodus fe wnaethon ni ddod o hyd i gorff un o'r trigolion yn y fflat."

Ychwanegodd Mr James nad oedd y tân wedi lledaenu i rannau eraill o'r adeilad, ond gan bod y tân mor ffyrnig roedd mwg wedi llenwi cynteddau'r safle a bu'n rhaid i drigolion eraill adael.

Mae'r heddlu a'r gwasanaeth tân yn cynnal ymchwiliad ar y cyd i'r digwyddiad.

Cefnogaeth

Mae safle llety gwarchod Glyn Padarn yn eiddo i Tai Ceredigion a dywedodd eu prif weithredwr Steve Jones:

"Mae'n ddrwg iawn gennym fod tenant wedi marw yn dilyn tân yn un o'r fflatiau gwarchod yng Nglyn Padarn, Aberystwyth.

"Mae'r heddlu a'r gwasanaeth tân yn ymchwilio i'r digwyddiad ac mae ein staff yn cydweithio'n agos â nhw.

"Mae teulu a chyfeillion y tenant fu farw ar flaen ein meddyliau ac fe fyddwn yn sicrhau bod tîm o staff yng Nglyn Padarn i gefnogi ein tenantiaid wedi noson anodd a thrasig.

"Hoffwn ddiolch i aelodau'r gwasanaethau brys, staff y Cyngor Sir a gwirfoddolwyr Urdd Sant Ioan am eu hymdrechion a chefnogaeth wrth symud y tenantiaid eraill i ganolfan argyfwng gydag aelodau o dîm argyfwng Tai Ceredigion.

"Os hoffai rhywun gysylltu â ni ynglŷn â'r digwyddiad, gallan nhw gysylltu gyda Catrin Owen neu Elspeth Edwards ar 01570 424365."