Rhybudd elusen am bris ynni

  • Cyhoeddwyd
Gas ring, plug socket, radiator, electric fireFfynhonnell y llun, SPL & PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Age Cymru bod pobl hyn yn dewis mynd heb wres am eu bod yn poeni am dalu biliau

Gallai pensiynwyr wynebu biliau uwch yn sgil newidiadau i dariff ynni, yn ôl yr elusen Age Cymru.

Maen nhw'n pryderu y bydd newidiadau i'r ffordd mae cwmniau ynni yn codi am egni yn anfanteisiol i rai pobl hŷn sydd yn barod yn cael trafferth i dalu biliau.

O'r wythnos nesaf ymlaen bydd cwmniau egni yn cyflwyno tollau egni newydd fydd yn cynnwys tâl sefydlog o hyd at £400 y flwyddyn.

Y pryder yw y gallai hyn arwain at bobl fregus yn talu mwy nag yr oedden nhw o dan y system flaenorol.

Diffodd y gwres

Dywed y rheoleiddiwr Ofgem eu bod wedi gofyn i gwmnïau ynni wneud eu cynlluniau prisio yn symlach fel bod cwsmeriaid yn medru dod o hyd i'r fargen orau ar eu cyfer nhw.

Roedd hyn yn dilyn cwyniau gan grwpiau megis Which? bod nifer y cynigion sydd ar gael ar y farchnad yn "drysu" pobl.

Toll sefydlog yw pris penodol y bydd bob tŷ yn dalu hyd yn oed os nad ydynt yn defnyddio ynni.

Mae'r swm hwn yn amrywio o gwmni i gwmni ond dangosodd astudiaeth ddiweddar gan Which? y gallai gwsmeriaid orfod talu cymaint â £402 y flwyddyn a hynny dim ond er mwyn cael mesurydd nwy a thrydan yn eu cartrefi.

Yn ol Age Cymru mae hyn yn bryder mawr i bobl hyn sydd yn barod yn ei chael hi'n yn anodd talu eu biliau.

"Mae pobl hyn yn gwario llawer o'i harian ar filiau. Mae llawer o bobl yn diffodd eu gwresogyddion neu yn eu droi i lawr yn ystod y gaeaf am eu bod nhw'n poeni na fyddan nhw yn medru fforddio talu'r bil," meddai Graeme Francis o'r elusen.

Mae Mr Francis hefyd yn codi pryderon am effaith y doll sefydlog ar bobl fydd am gyfnodau ddim yn eu cartrefi: "Gall y doll sefydlog gosbi pobl sydd ddim yn defnyddio llawer o ynni ond sydd am gyfnodau ddim yn eu tai.

"Os oes yna rywun yn mynd mewn i'r ysbyty neu i gartref gofal mae'n bosib y bydd hyn y broblem fawr am na fyddan nhw yn medru rheoli eu biliau. Mi fyddan nhw yn talu swm bob dydd hyd yn oed os nad ydyn nhw yn defnyddio ynni."

Cefnogi pobl fregus

Dywed yr elusen bod angen i gwmnïau ynni fod yn fwy sensitif i anghenion pensiynwyr ac na ddylen nhw orfod talu'r doll os nad ydyn nhw yn defnyddio unrhyw ynni.

Fe gysylltodd BBC Cymru gyda Energy UK, y corff sydd yn cynrychioli'r diwydiant er mwyn codi pryderon yr elusen. Roedden nhw yn pwysleisio y byddai cwmnïau ynni yn ceisio eu gorau i sicrhau bod unigolion gyda'r tariff gorau.

Mae prif weithredwr y gymdeithas yn gwadu y bydd y doll sefydlog yn cael effaith fawr ar bobl hyn.

"Boed o yn doll sefydlog neu yn rhan o'r bil ei hun, yr un peth ydy o ar ddiwedd y dydd," meddai Angela Knight.

Dywedodd bod yna gynllun yn bodoli er mwyn rhoi cefnogaeth i bobl fregus. Bydd mwyafrif y newidiadau yn dod i rym ym mis Rhagfyr ond mae rhai cwmnïau wedi dechrau gweithredu yn barod.