Gordewdra: 'Angen colli pwysau'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Drakeford yn barod i newid y gyffraith er mwyn gorfodi pobl i fwyta fwy iach

Mae'r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn credu y dylai cleifion golli pwysau cyn cael llawdriniaeth - os nad oes angen y llawdriniaeth ar frys -yn ôl arolwg barn.

Yn ôl yr arolwg gan BBC Cymru roedd y rhan fwyaf o bobl yn credu bod y gwasanaeth iechyd yn gwario gormod o arian yn trin clefydau sy'n ganlyniad i ddeiet gwael a diffyg ymarfer corff.

Mewn ymateb dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru, Mark Drakeford, ei fod yn barod i ddeddfu i greu'r amodau lle all pobl lwyddo i golli pwysau.

Gofynnodd Beafourt Research ar ran y BBC am farn pobl ynglyn â rhoi llawdriniaeth i bobl sydd ag iechyd gwael oherwydd gordewdra,

Yn ddiweddar fe ddywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro fod yn rhaid i gleifion gordew fynychu cyrsiau rheoli pwysau cyn cael llawdriniaeth.

Yn ôl yr arolwg, roedd 82% yn cytuno y dylai polisïau tebyg gael eu hymestyn ledled Cymru.

Dywedodd y Fforwm Gordewdra Cenedlaethonad oedden nhw'n credu y byddai'r polisi yn effeithiol - ond mae'n ymddangos bod y cyhoedd yn anghytuno.

Er bod pobl yn credu hyn, doedden nhw ddim yn fodlon gweld y llywodraeth yn dweud wrthyn nhw beth ddylen nhw ei fwyta.

Roedd 73% yn gwrthwynebu hynny ac roedd hyn yn cynnwys 83% o'r bobl oedd yn disgrifio eu hunain fel bod yn "ordew".

Roedd 66% yn dweud bod y gwasanaeth iechyd yn gwario gormod ar drin cyflyrau oedd wedi eu hachosi gan ddeiet gwael a diffyg ymarfer corff.

Ond roedd mwy o bobl yn anghytuno na chytuno y dylai clefyd sy'n cael ei achosi gan ordewdra benderfynu os ddylai'r claf dderbyn triniaeth.

Mae'r gweinidog iechyd hefyd o blaid tactegau sy'n annog pobl i fyw bywydau iachach.

"Dydw i ddim o blaid cosbi pobl, ond mi rydw i o blaid rhywbeth fel be mae bwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro yn ei wneud, er enghraifft.," meddai Mark Drakeford.

Camau cyfreithiol?

"Yna, os ydych yn cyflwyno eich hun ar gyfer llawdriniaeth oherwydd ac rydych oherwydd eich pwysau yn llai tebygol o elwa o'r llawdriniaeth yna yn glinigol yna cyn cael y driniaeth bydd disgwyl i chi fynd ar gwrs rheoli pwysau.

"Bydd yn cael ei ddarparu i chi am ddim ac yn cael ei drefnu ar amser fydd yn gyfleus i chi ac ati, ond os nad ydych yn rhoi eich hun yn y sefyllfa lle mae triniaeth yn mynd i fod yn effeithiol yna ni fydd e ar gael i chi."

Mae Mr Drakeford, AC Gorllewin Caerdydd hefyd yn ystyried cymryd camau cyfreithiol er mwyn mynd i'r afael a gordewdra, ac iechyd gwael yn gyffredinol.

Dywedodd: "Rydw i'n ddigon parod i gymryd camau radical pan mae hynny'n bosib er mwyn creu'r amodau lle gall pobl fwyta'n iach. Rwy'n ymwybodol o ymdrechion yn rhai rhannau o'r byd i geisio cyfyngu ar y cyflenwad o ddiodydd pop...

"Mae mwy nag un set o bwysau ar y system yma ond pan mae'n bosib a'r peth synhwyrol i'w wneud does dim ofn gen i ddefnyddio'r gyfraith er mwyn creu'r amodau rydym ei angen er mwyn sicrhau ein bod ni'n llwyddo."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol