Meirion Lloyd Davies wedi marw

  • Cyhoeddwyd

Yn dawel yn ei gartref bu farw'r Parchedig Meirion Lloyd Davies, Pwllheli, nos Lun yn 81 oed.

Mae'n gadael gweddw, Mair Lloyd Davies, tair merch a saith o wyrion ac wyresau.

Bydd gwasanaeth i ddiolch amdano yng Nghapel y Drindod, Pwllheli, brynhawn Sadwrn, Hydref 19.

Yn enedigol o Ddinbych, collodd ei dad yn ifanc a gadawodd yr ysgol i weithio fel clerc mewn swyddfa cyfreithiwr yn y dref.

Athroniaeth

Wedi cyfnod o wasanaeth milwrol gorfodol aeth i Goleg Prifysgol Cymru Bangor a graddio mewn athroniaeth.

Tra oedd yno bu'n Llywydd y Myfyrwyr.

Enillodd ysgoloriaeth a graddio ymhellach yng Ngholeg Westminster, Caergrawnt, ac enillodd wobr i dreulio tri mis mewn cystadlaethau siarad cyhoeddus yn America.

Yn ddiweddarach, dychwelodd i Goleg Prifysgol Bangor fel darlithydd diwinyddol rhan amser.

Ei ofalaeth gyntaf oedd capeli Gorffwysfa a Phreswylfa, Llanberis, ac yna derbyniodd alwad i gapeli Salem ac Ala Road, Pwllheli, gan dderbyn cyfrifoldeb dros gapeli Penrhos, Llannor ac Efailnewydd yn ddiweddarach.

Llywydd

Bu'n Llywydd Sasiwn y Gogledd, Llywydd y Gymanfa Gyffredinol, yn ysgrifennydd Cyngor Eglwysi Cymru ac yn gynrychiolydd Cymru ar Gyngor Eglwysi'r Byd.

Yn ystod ei yrfa hefyd bu'n olygydd Y Goleuad a'r cylchgrawn, Cristion.

Roedd galw cyson am ei wasanaeth fel pregethwr ar ôl iddo ymddeol o'r weinidogaeth yn 1998.

Bu'n aelod o Gyngor yr Eisteddfod Genedlaethol am dros 20 mlynedd ac yn gweithredu ar Banel Iaith y Maes.

Bu'n is-lywydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Eryri, 2005 a derbyniodd y wisg wen gan yr Orsedd yn 1996.

Bu'n Faer Pwllheli yn 1978 ac yn aelod o hen gyngor sir Gaernarfon.

Roedd ganddo ddiddordeb ymarferol mewn gwleidyddiaeth, yn aelod o Blaid Cymru ers dyddiau cynnar ac yn areithydd a chadeirydd mewn nifer o gyfarfodydd cyhoeddus.

Heddwch

Ymgyrchodd hefyd dros heddwch, roedd yn aelod gweithgar o CND ac Amnest Ryngwladol a gweithiodd yn galed dros eciwmeniaeth ac uno'r enwadau.

Ymysg ei gyfraniadau ar y cyfryngau yr oedd cyflwyno cyfresi o raglenni crefyddol 'Iesu, Ddoe a Heddiw' ar S4C a darllediadau Munud i Feddwl ar Radio Cymru.

Bu'n ymgynghorydd rhaglenni crefyddol ar bwyllgor CRAC gydag ITV Prydain.