Meirion Lloyd Davies wedi marw

Cyhoeddwyd

Yn dawel yn ei gartref bu farw'r Parchedig Meirion Lloyd Davies, Pwllheli, nos Lun yn 81 oed.

Mae'n gadael gweddw, Mair Lloyd Davies, tair merch a saith o wyrion ac wyresau.

Bydd gwasanaeth i ddiolch amdano yng Nghapel y Drindod, Pwllheli, brynhawn Sadwrn, Hydref 19.

Yn enedigol o Ddinbych, collodd ei dad yn ifanc a gadawodd yr ysgol i weithio fel clerc mewn swyddfa cyfreithiwr yn y dref.

Athroniaeth

Wedi cyfnod o wasanaeth milwrol gorfodol aeth i Goleg Prifysgol Cymru Bangor a graddio mewn athroniaeth.

Tra oedd yno bu'n Llywydd y Myfyrwyr.

Enillodd ysgoloriaeth a graddio ymhellach yng Ngholeg Westminster, Caergrawnt, ac enillodd wobr i dreulio tri mis mewn cystadlaethau siarad cyhoeddus yn America.

Yn ddiweddarach, dychwelodd i Goleg Prifysgol Bangor fel darlithydd diwinyddol rhan amser.

Ei ofalaeth gyntaf oedd capeli Gorffwysfa a Phreswylfa, Llanberis, ac yna derbyniodd alwad i gapeli Salem ac Ala Road, Pwllheli, gan dderbyn cyfrifoldeb dros gapeli Penrhos, Llannor ac Efailnewydd yn ddiweddarach.

Llywydd

Bu'n Llywydd Sasiwn y Gogledd, Llywydd y Gymanfa Gyffredinol, yn ysgrifennydd Cyngor Eglwysi Cymru ac yn gynrychiolydd Cymru ar Gyngor Eglwysi'r Byd.

Yn ystod ei yrfa hefyd bu'n olygydd Y Goleuad a'r cylchgrawn, Cristion.

Roedd galw cyson am ei wasanaeth fel pregethwr ar ôl iddo ymddeol o'r weinidogaeth yn 1998.

Bu'n aelod o Gyngor yr Eisteddfod Genedlaethol am dros 20 mlynedd ac yn gweithredu ar Banel Iaith y Maes.

Bu'n is-lywydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Eryri, 2005 a derbyniodd y wisg wen gan yr Orsedd yn 1996.

Bu'n Faer Pwllheli yn 1978 ac yn aelod o hen gyngor sir Gaernarfon.

Roedd ganddo ddiddordeb ymarferol mewn gwleidyddiaeth, yn aelod o Blaid Cymru ers dyddiau cynnar ac yn areithydd a chadeirydd mewn nifer o gyfarfodydd cyhoeddus.

Heddwch

Ymgyrchodd hefyd dros heddwch, roedd yn aelod gweithgar o CND ac Amnest Ryngwladol a gweithiodd yn galed dros eciwmeniaeth ac uno'r enwadau.

Ymysg ei gyfraniadau ar y cyfryngau yr oedd cyflwyno cyfresi o raglenni crefyddol 'Iesu, Ddoe a Heddiw' ar S4C a darllediadau Munud i Feddwl ar Radio Cymru.

Bu'n ymgynghorydd rhaglenni crefyddol ar bwyllgor CRAC gydag ITV Prydain.