Modd osgoi marwolaeth claf, medd adroddiad Ombwdsmon

  • Cyhoeddwyd
Carl Nolan
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl yr Ombwdsmon, gallai Mr Nolan fod yn fyw heddiw pe bai wedi derbyn gofal gwell

Fe allai marwolaeth dyn ifanc fod wedi cael ei hosgoi pe bai'r ysbyty wedi ei drin yn gynt.

Dyna gasgliad adroddiad Ombwdsmon Cymru am Ysbyty Glan Clwyd.

Mi oedd Carl Nolan o'r Rhyl, 30 oed, yn dioddef o gyflwr sirosis yr iau a bu farw ym mis Medi 2010.

Penderfynodd ei fam gysylltu efo'r ombwdsmon ar ôl gwneud cwyn i'r bwrdd iechyd, Betsi Cadwaladr.

Mi oedd y gwyn yn ymwneud efo'r ffordd y cafodd ei mab ei thrin rhwng Tachwedd 2000 ac Awst 2010.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi dweud ei bod nhw'n "derbyn yn llawn" gasgliadau'r adroddiad a'u bod yn gweithredu'r argymhellion.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Ombwdsmon Cymru yn dweud ei fod yn falch fod Betsi Cadwaladr wedi derbyn yr adroddiad

Iawndal

Mae'r Ombwdsmon wedi gofyn i'r bwrdd iechyd ysgrifennu at y teulu i gydnabod bod yr hyn wnaethon nhw yn anghywir ac i dalu iawndal ariannol o £5,500.

Dywedodd fod y £5,000 ar gyfer y methiannau yn y gofal a'r driniaeth a'r £500 arall am ymdrin â chwynion y teulu yn wael.

Mae'r bwrdd iechyd wedi cytuno i wneud hyn.

Cafodd Mr Nolan ei bwl cyntaf o waedu yn 2000 a hynny o wythiennau yn ei wddf.

Mae hyn yn un o'r cymhlethdodau sydd yn gallu codi os ydy person yn dioddef o sirosis.

Ar ôl cynnal profion mi ddaeth hi'n amlwg fod ganddo'r cyflwr sirosis.

Ond ni roddodd yr ysbyty wybod hynny iddo ac ni chafodd unrhyw gyngor ynglŷn â sut y dylai newid ei ffordd o fyw.

Mae'r ysbyty wedi dweud eu bod nhw wedi trefnu iddo ddod i'w gweld nhw eto ond ni chafodd wybod am yr apwyntiad.

Yn ôl yr Ombwdsmon, roedd hyn yn golygu na chafodd oruchwyliaeth feddygol am nifer o flynyddoedd na gwybod dim byd am ei gyflwr. Ond mae'n dweud na fyddai hyn wedi gwneud llawer o wahaniaeth i'w gyflwr.

Cyflwr wedi gwaethygu

Cafodd Mr Nolan ei daro'n wael eto yn 2008 oherwydd pwl arall o waedu. Y tro yma mi gafodd ychydig o feddyginiaeth ac ychydig o gyngor am ei ffordd o fyw.

Ond ni chafodd y cyngor cyfan. Doedd chwaith ddim wedi cael gwybod ei fod wedi ei eni efo sirosis tan iddo gael barn meddyg arall.

Er bod prawf gwaed wedi ei wneud i ddarganfod beth oedd wedi achosi iddo gael y cyflwr nid oedd yna brofion eraill wedi eu gwneud.

Yn ôl yr adroddiad mi ddylai'r ysbyty fod wedi rhoi sgan CT iddo fo a biopsi ar yr iau.

Yn ystod haf 2010 mi aeth y dyn ifanc i'r ysbyty sawl gwaith ac roedd ei gyflwr wedi gwaethygu.

Mi ddangosodd profion fod ei iau ddim yn gweithio yn iawn. Ond dywedodd yr ysbyty wrtho y gallai fynd adref.

Mae'r ddogfen yn dweud y dylai meddygon fod wedi ymchwilio i'w gyflwr yn ystod yr haf ac y dylai fod wedi aros dros nos yn yr ysbyty.

Pan ddaeth yn ôl mewn tri diwrnod roedd ganddo haint difrifol ac mi fuodd farw saith niwrnod wedyn.

Pe bai'r ysbyty wedi cynnal profion ar Awst 2 a thrin yr haint adeg hynny mi fyddai wedi dechrau cymryd antibiotig cyn bod ei arennau yn dechrau pallu.

'Siawns'

Yn ôl yr Ombwdsmon, pe bai wedi gwella mi fyddai wedi medru cael ei ystyried ar gyfer y rhestr trawsblaniad.

"Alla i ddim dweud yn bendant y byddai Mr X wedi goroesi pe byddai wedi derbyn trawsblaniad neu beidio cyn i'w gyflwr waethygu eto.

"Ond roedd siawns y byddai wedi medru byw am flynyddoedd i ddod efallai mewn iechyd gwell pe bai meddygon wedi ymchwilio a'i drin ar Awst 2 2010."

Mae Betsi Cadwaladr wedi dweud mewn datganiad nad oedd rhywfaint o'r gofal o'r safon y dylai fod wedi bod ar gyfer y claf a'i deulu.

"Rydyn ni yn derbyn yn llawn yr argymhellion yn yr adroddiad ac wedi cymryd camau i weithredu ar bob un ohonyn nhw.

'Adolygu'

"Rydyn ni yn adolygu ein system apwyntiadau a'r gofal gastroenteregol er mwyn darparu gwasanaeth gwell a mwy cadarn i'n cleifion.

"Rydyn ni hefyd yn gwneud yn siŵr bod mesurau yn eu lle i wella'r ffordd rydyn ni yn delio efo cleifion pan maen nhw yn cael eu trin gan wasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru."

Dywedodd teulu Mr Nolan eu bod eisiau gweld newidiadau fel bod camgymeriadau fel hyn byth yn digwydd eto.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol