ASau'n awgrymu rheoli cost rhent

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ASau Cymreig eisiau cyflwyno mesurau i reoli cost rhentu

Mae cost gyfartalog rhentu yng Nghymru wedi codi 3.1% dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ôl cwmni LSL Proprety Services.

Cyfartaledd y cynnydd yng Nghymru a Lloegr oedd 2.1%, sy'n golygu bod prisiau yng Nghymru wedi codi'n gynt na phob ardal yn Lloegr heblaw Llundain.

Mae'r newyddion yn dod yr un wythnos â galwad y Pwyllgor Dethol Seneddol ar Faterion Cymreig am gyflwyno rheolau fyddai'n gosod cyfyngiadau ar faint y gall perchnogion eiddo ei godi mewn rhent.

Fe wnaeth yr aelodau Llafur, Plaid Cymru a Democratiaid Rhyddfrydol y pwyllgor gefnogi cyflwyno'r rheolau tra pleidleisiodd yr aelodau Ceidwadol, heblaw am y cadeirydd, yn erbyn.

'Cyflenwad yn brin'

Yn ôl yr arolwg, £727 yw'r cost gyfartalog bob mis ar gyfer rhentu eiddo preifat dros Loegr a Chymru ac roedd y rhent cyfartalog yng Nghymru yn is na hynny ar £573.

Y rhain yw'r prisiau cyfartalog uchaf erioed, ac mae ffigwr Lloegr yn uwch yn bennaf oherwydd costau uchel yn Llundain a'r de ddwyrain.

Dywedodd LSL Property Services mai cynnydd yn y galw gan denantiaid sydd wedi bod yn gwthio'r prisiau i fyny.

'Angen rheoli costau'

Yn dilyn ymchwiliad i fudd-daliadau tai, penderfynodd yr aelodau o'r Pwyllgor Materion Cymreig, heblaw am y Ceidwadwyr, alw ar lywodraeth y Deyrnas Unedig i gyflwyno mesurau i reoli costau rhentu.

Dywedodd yr Aelodau Seneddol: "Rydym yn cydnabod mai un o'r prif resymau dros y cynnydd diweddar yn y bil budd-daliadau tai, a'r rhagdybiaeth y bydd y cynnydd yn parhau, yw'r chwyddiant ym mhrisiau rhentu yn y sector breifat.

"Mae'n rhaid i ymdrechion i reoli'r budd-daliadau yma felly gynnwys strategaeth i reoli'r prisiau hyn sy'n cynyddu ar garlam yn y sector rhentu preifat, gan gynnwys rheoli rhent."

Fe wnaeth cadeirydd y pwyllgor gytuno i gyflwyno'r argymhellion er gwaetha'r ffaith nad oedd yn cytuno gyda nhw.

'Parchu barn'

Dywedodd AS Sir Mynwy David Davies: "Mae un paragraff yn yr adroddiad, sef yr un ar reoli rhent, nad ydw i'n gallu cytuno ag ef ac fe wnaeth yr aelodau Ceidwadol ei wrthwynebu.

"Er hynny, rwy'n parchu barn mwyafrif aelodau'r pwyllgor ac rwy'n ei gyflwyno ar eu rhan."

Dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru: "Mae'r llywodraeth Lafur Gymreig wedi bod ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn toriadau i fudd-daliadau tai gafodd eu cyflwyno gan lywodraeth y DU.

"Trwy adeiladu mwy o dai bychan er mwyn gwrthsefyll y dreth ystafell wely a darparu cefnogaeth i gefnogi pobl gyda thoriadau i fudd-daliadau treth cyngor mae Llafur Cymru yn sefyll cornel Cymru yn erbyn llywodraeth y DU."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol