Manylion carcharorion wedi eu colli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond drwy lwc na chafodd carcharorion a'u teuluoedd eu rhoi mewn perygl, yn ôl David Smith

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi derbyn dirwy o £140,000 am ryddhau gwybodaeth am bob un carcharor yng Ngharchar Caerdydd drwy ddamwain.

Cafodd ffeil oedd yn cynnwys y wybodaeth sensitif ei yrru mewn tri achos gwahanol yn ystod haf 2011.

Ar y ffeil hon roedd gwybodaeth am bob un o'r 1,182 o garcharorion, gan gynnwys eu henwau, eu cyfeiriadau, hyd eu dedfryd, dyddiad eu rhyddhau a manylion am y drosedd a gyflawnwyd ganddynt.

Roedd ymchwiliad gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi darganfod bod diffyg goruchwyliaeth gan reolwyr yn y carchar.

Tair gwaith

Fe ddaeth swyddogion y carchar i wybod bod y wybodaeth wedi ei yrru mewn camgymeriad pan gysylltodd un oedd wedi ei dderbyn ar 2 Awst, 2011 i ddweud bod yr e-bost roedd wedi ei dderbyn gan y clerc yn cynnwys y ffeil.

Roedd y ffeil ar ffurf taenlen.

Penderfynodd y carchar gynnal ymchwiliad mewnol i'r mater a darganfuwyd bod yr un ffeil wedi ei gyrru ddwywaith o'r blaen yn y mis blaenorol i deuluoedd carcharorion.

Ni chafodd hyn ei adrodd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) ar y pryd.

Aeth yr heddlu draw i dai'r bobl oedd wedi derbyn y ffeiliau er mwyn sicrhau bod y ffeiliau wedi cael eu dileu.

Dim ond wedyn y gwnaethon nhw gysylltu gyda'r SCG i ddweud beth oedd wedi digwydd, ar 8 Medi 2011.

'Perygl'

Yn dilyn hyn cafodd ymchwiliad allanol ei gynnal gan SCG wnaeth ddarganfod fod rheolwyr heb oruchwylio mewn modd derbyniol, gan eu bod wedi gadael i glerc weithio ar ei ben ei hun er ei fod ond wedi bod yn gweithio yno ers deufis.

Daeth hi'n amlwg hefyd fod y modd roedd cofnodion carcharorion yn cael eu cadw'n ddiffygiol, gan fod disgiau meddal oedd heb eu hamgryptio yn cael eu defnyddio er mwyn trosglwyddo llawer o ddata rhwng dwy rwydwaith y carchar.

Dywedodd Dirprwy Gomisiynydd a Chyfarwyddwr Diogelu Data'r SCG David Smith: "Roedd y difrod a'r gofid posib a allai fod wedi cael ei achosi gan eu hesgeulustod data difrifol yma yn amlwg.

"Roedd datgelu'r wybodaeth yma nid yn unig â'r potensial i roi'r carcharorion mewn perygl, ond hefyd yn peryglu lles eu teuluoedd drwy ryddhau cyfeiriadau eu cartrefi.

"Yn ffodus, mae'n ymddangos nad oedd unrhyw beth pellach wedi dod o hyn, ond ni allwn anwybyddu'r ffaith ei fod wedi ei achosi gan ddiffyg clir o oruchwyliaeth gan reolwyr o aelod cymharol newydd o staff.

"Yn ogystal roedd gwasanaeth carchardai wedi methu â rhoi gweithdrefnau yn eu lle er mwyn atal y camgymeriadau gwreiddiol.

"Dim ond oherwydd gonestrwydd aelod o'r cyhoedd y daeth y datgeliadau yma'n amlwg mor gynnar fel ei bod yn dal yn bosib rheoli'r digwyddiad."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol