Tasglu yn argymell bod yr Eisteddfod yn cael mwy o arian

  • Cyhoeddwyd
Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Eisteddfod (chw i'r dde): Sian Eirian; Eirlys Pritchard Jones; John Pritchard; Roy Noble; Nia Parry; Sioned Wyn Roberts; Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r tasglu yn cynnal sesiwn holi ac ateb ar faes yr Eisteddfod Sir Ddinbych a'r Cyffiniau

Mae adroddiad tasglu a sefydlwyd i ystyried yr Eisteddfod Genedlaethol yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru a'r Gymdeithas Llywodraeth Leol roi mwy o arian i'r Brifwyl.

Cafodd adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Eisteddfod- a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru'r llynedd - ei gyhoeddi ddydd Iau.

Mae'r grŵp a gadeiriwyd gan y darlledwr Roy Noble hefyd yn dweud y dylai'r Eisteddfod barhau i deithio o amgylch Cymru, ac y dylid penodi Cyfarwyddwr Artistig i'r Brifwyl "i fod yn gyfrifol am greu gŵyl ddeinamig fydd yn denu ymwelwyr o bedwar ban byd".

Yn ogystal, mae'r adroddiad yn nodi y dylid cydweithio mwy gyda gwyliau a sefydliadau eraill, gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a chyrff cyhoeddus sydd â phresenoldeb ar Faes y Brifwyl.

Dyw hi ddim yn syndod fod y tasglu wedi cefnogi fformat presennol yr Eisteddfod fel gŵyl symudol.

Yn ystod Prifwyl Sir Ddinbych a'r Cyffiniau eleni, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y dylai'r Eisteddfod barhau i deithio ac mae'r trefnwyr hefyd wedi dadlau bod teithio yn allweddol i'w llwyddiant.

Caerdydd 2018

Un syniad a oedd dan ystyriaeth oedd sefydlu safleoedd parhaol yn y de a'r gogledd, gyda'r Eisteddfod yn defnyddio'r ddau unwaith bob pedair blynedd, a theithio yn ystod y blynyddoedd eraill.

Ond dyw'r adroddiad terfynol ddim yn argymell y patrwm hwn, gan gasglu y dylai'r Eisteddfod "barhau i deithio i wahanol ardaloedd o Gymru bob blwyddyn, ei bod yn arbrofi gydag adlewyrchu'n well yr ardal leol mae'n ymweld â hi ac yn gwneud defnydd o adnoddau sefydlog megis adeiladau yn Eisteddfod Caerdydd 2018."

Mae hefyd yn nodi y dylai'r llywodraeth baratoi adroddiad ar yr elfennau hyn yn dilyn Eisteddfod Caerdydd yn 2018.

Wedi adroddiad mewnol, fe gyflwynwyd newidiadau i Eisteddfod eleni yn Sir Ddinbych, ac mae'r trefnwyr yn pwysleisio eu bod yn chwilio'n barhaus am ffyrdd i foderneiddio'r ŵyl.

Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi hyn, gan ddweud: "Teg yw nodi bod yr Eisteddfod ei hun wedi cymryd nifer o gamau i foderneiddio'r sefydliad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf."

Ymateb

Mae Carwyn Jones wedi croesawu'r adroddiad, gan ddweud:

"Mae'r Eisteddfod yn rhan bwysig o'n diwylliant ac yn ŵyl arbennig iawn i lawer o bobl. Gwnaethom sefydlu'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen hwn i sicrhau ein bod yn llwyr ymwybodol o farn y cyhoedd a'r opsiynau gorau sydd ar gael i ehangu apêl yr ŵyl a chynyddu nifer yr ymwelwyr.

"Hoffwn ddiolch yn fawr i Roy Noble a gweddill y Grŵp am eu gwaith caled wrth lunio'r adroddiad hwn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'n gwneud sawl pwynt diddorol, a byddaf yn ystyried y rhain yn fanwl cyn cyflwyno ein hargymhellion i'r Eisteddfod."

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts: "Rydym yn croesawu cyhoeddi adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Eisteddfod, a byddwn yn rhoi ystyriaeth drylwyr i'w gynnwys.

"Edrychwn ymlaen at y cyfle i drafod yr adroddiad gyda'r Prif Weinidog a chlywed ymateb Llywodraeth Cymru i'r argymhellion maes o law.

"Bydd ein Bwrdd Rheoli a Chyngor yr Eisteddfod yn trafod yr ymateb hwn yn ogystal â'r adroddiad a'i argymhellion."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol