Rhybudd storm: Pontydd Hafren yn cau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Môr garw ym Mhorthcawl brynhawn Sul

Mae yna rybuddion am anawsterau i deithwyr gyda phontydd Hafren yn cau wrth i'r Swyddfa Dywydd sôn yn eu rhagolygon am "storm sylweddol" gyda gwyntoedd o hyd at 80 mya mewn rhai ardaloedd yn ne Cymru a Lloegr.

Mae gyrwyr wedi eu rhybuddio y bydd pontydd Hafren ynghau i'r ddau gyfeiriad am nifer o oriau nos Sul a bore Llun.

Bu'r bont grog (M48) ynghau i rai cerbydau yn ystod dydd Sul, ond caeodd yn llwyr am 7:00yh.

Dywed Heddlu Gwent fod disgwyl i'r gwyntoedd i fod ar eu hanterth yn yr ardal o gwmpas 4:00 yb, felly bydd yr ail bont (M4) yn cau o 3 o'r gloch fore Llun ymlaen.

Mae'r penderfyniad wedi ei wneud gan yr Asiantaeth Briffyrdd yn Lloegr, Traffig Cymru, a Heddluoedd Gwent ac Avon a Gwlad yr Haf.

Mi fydd yn cael ei adolygu'n gyson er mwyn sicrhau bod yr ail bont (M4) yn cael ei hailagor mor fuan ag y mae'r gwynt yn gostegu ac y mae'n ddiogel i wneud hynny.

Yn y cyfamser, mae Network Rail wedi cyflwyno cyfyngiadau cyflymder mewn rhai ardaloedd sy'n golygu y gallai teithwyr ar drenau o dde Cymru i Lundain Paddington brofi oedi o hyd at awr.

Dywedodd First Great Western y gallai nifer o wasanaethau eraill gael eu heffeithio gan y tywydd.

Rhybuddiodd Arriva Trains Wales am oedi posib, ac mae'r cwmni'n annog teithwyr i ddefnyddio eu gwefan Journey Check cyn teithio.

Dywedodd Maes Awyr Caerdydd y gallai'r tywydd amharu ar hediadau ac maen nhw'n cynghori pobl i wirio statws eu taith gyda'r cwmni hedfan cyn cychwyn.

Mae cwmni Irish Ferries eisoes wedi canslo'r gwasanaeth cyflym rhwng Caergybi a Dulyn, ac fe gynghorir cwsmeriaid sy'n gobeithio teithio rhwng Penfro a Rosslare i ffonio'r llinell wybodaeth ar 08717 300400 neu fynd ar wefan y cwmni am y newyddion diweddaraf.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi un rhybudd am lifogydd.

Mae'r rhybudd yn weithredol am afonydd Llwchwr ac Aman a'r ardaloedd cyfagos.

Rhybuddion eraill

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd wedi cyhoeddi datganiad sy'n rhybuddio bod risg o lifogydd mewn sawl man arall.

Does dim sicrwydd eto lle bydd llwybr canol y storm, ond fe fydd ardaloedd islaw'r canol yn gweld y gwyntoedd cryfaf gyda glaw trwm yn taro i'r gogledd o'r llwybr.

Dywed CNC yn eu datganiad: "Er y gall Cymru gyfan ddisgwyl glaw trwm, yr ardaloedd sy'n debyg o gael y gwaethaf yw Powys, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

"Gallai glaw sylweddol o hyd at 60mm dros gyfnod byr arwain at lifogydd mewn afonydd ac ar wyneb ffyrdd.

"Fe allai'r gwyntoedd cryfion nos Sul a bore Llun achosi tonnau mawr ar hyd arfordir Sir Benfro a De Cymru.

"Gallai'r cyfuniad o law trwm a gwyntoedd achosi i goed ddymchwel a brigau a dail yn rhwystro draeniau.

"Bydd swyddogion yn monitro lefelau afonydd yn fanwl ac yn gwirio amddiffynfeydd llifogydd."

Yn y cyfamser mae cwmni Dŵr Cymru yn gofyn i'w cwsmeriaid weithio gyda nhw er mwyn cadw draeniau'n glir yn y tywydd gwlyb.

Dywedodd Steve Wilson o'r cwmni: "Gyda'r rhagolygon yn addo glaw trwm iawn bydd ein peirianwyr ar ddyletswydd i ymateb i unrhyw drafferthion allai ddigwydd i'r rhwydwaith.

"Mae tywydd fel hyn yn rhoi pwysau ychwanegol ar y rhwydwaith ac fe fyddwn yn ddiolchgar pe bai cwsmeriaid yn gadael i ni wybod yn syth am unrhyw broblemau yn eu hardaloedd nhw."

Mae'r cwmni'n gofyn i gwsmeriaid ffonio llinell gymorth 24 awr ar 0800 085 3968 os fydd problemau'n codi.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol