Problemau gyda dal pobl yn y ddalfa

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adroddiad yn dweud bod Heddlu Dyfed Powys angen gwella eu patrymau staffio

Mae angen i Heddlu Dyfed Powys wella eu rheolaeth o bobl sy'n cael eu dal yn y ddalfa, yn ôl adroddiad beirniadol gan arolygwyr.

Ymysg y pryderon sy'n cael eu codi mae diffyg goruchwyliaeth, staff dibrofiad yn cael eu defnyddio a diffyg monitro o'r sefyllfa.

Yn ogystal roedd yr arolygwyr yn credu bod y ddalfa'n cael ei ddefnyddio'n rhy aml ar gyfer dal pobl oedd ag anghenion iechyd meddwl.

Mewn ymateb, dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod eisoes yn ceisio mynd i'r afael â rhai o'r materion sy'n cael eu codi yn yr adroddiad, ond bod rhai ohonynt tu hwnt i'w rheolaeth.

Gwendidau

Cafodd yr arolwg ei gynnal ar y cyd rhwng Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (HMIP) ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC) er mwyn asesu sut driniaeth roedd carcharorion yn ei dderbyn yn y ddalfa yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

Mae'n dweud bod sawl gwendid o fewn y saith adeilad lle mae carcharorion yn cael eu dal mewn celloedd.

Dywedodd yr arolygwyr eu bod yn pryderu am y ffaith mai dim ond tri ymchwilydd oedd yn goruchwylio'r dalfeydd a'u bod nhw yn aml yn brysur yn gwneud tasgau eraill.

Y prif bethau eraill oedd yn eu poeni oedd:

  • Staff oedd ddim wedi eu hyfforddi neu ddim yn gyfarwydd â'r ddalfa yn cael eu defnyddio i edrych ar eu hôl gan nad oedd digon o swyddogion eraill ar gael;
  • Sicrwydd ansawdd annigonol yn y ddalfa yn golygu y gallai gofal gwael o garcharorion gael ei anwybyddu;
  • Diffyg data ynghylch pethau fel y defnydd o rym oedd yn golygu nad oedd y llu mewn sefyllfa i wneud penderfyniadau addysgedig am eu defnydd o adnoddau;
  • Pobl oedd yn aros i ymddangos yn y llys yn aros mewn celloedd am ormod o amser;
  • Gormod o ddefnydd o'r celloedd ar gyfer pobl oedd ag anghenion iechyd meddwl.

'Datrysiadau pragmatig'

Disgrifiad o’r llun,
Mae cyd awdur yr adroddiad Nick Hardwick yn gobeithio gweld y sefyllfa'n gwella

Mewn datganiad ar y cyd dywedodd prif arolygydd y carchardai Nick Hardwick a Dru Sharpling o HMIC: "Mae effaith ardal ddaearyddol fawr gyda'r diffyg rheolaeth wedi arwain at ddatrysiadau pragmatig yn cael eu rhoi mewn lle, ond gyda diffyg ystyriaeth o'r effaith andwyol ar ofal carcharorion.

"Mae'r adroddiad hwn yn darparu nifer fechan o argymhellion er mwyn cynorthwyo'r llu a'r comisiynydd heddlu a throseddu i wella'r ddarpariaeth ymhellach.

"Rydym yn disgwyl i'n canfyddiadau gael eu hystyried yn y cyd-destun ehangach o flaenoriaethau ac adnoddau, ac i gynllun gweithredu gael ei lunio maes o law."

Yn ogystal â chynnwys beirniadaeth, mae'r adroddiad hefyd yn nodi nifer o gryfderau o fewn y llu sef bod cyfathrebu rhwng staff a charcharorion yn dda, bod staff yn gwrtais ac yn ystyriol a bod asesiadau risg hefyd yn dda.

'Ardal ddaearyddol fawr'

Mewn ymateb i'r adroddiad, dywedodd yr uwch arolygydd Huw Rees: "Mae Heddlu Dyfed Powys yn ddiolchgar i HMIC a HMIP am eu hadroddiad yn dilyn yr arolygiad diweddar.

"Mae'n braf gweld eu bod nhw wedi gwneud sylwadau cadarnhaol am gwrteisi, ystyrlonrwydd a sensitifrwydd ein staff sy'n adlewyrchu gwerthoedd y llu hwn.

"Maen nhw hefyd yn cydnabod fod gennym ni ardal ddaearyddol fawr i'w blismona a bod hynny'n achosi heriau ychwanegol.

"Mae rhai o'r materion maen nhw'n godi yn anffodus tu hwnt i'n rheolaeth ni, er enghraifft oedi'r llysoedd a diffyg llety arall er mwyn rhoi lloches i bobl sydd ag anghenion iechyd meddwl. Rydym yn gweithio'n agos gydag asiantaethau eraill i geisio datrys hyn.

"Mae'r llu eisoes wedi dechrau mynd i'r afael â rhai o'r materion gafodd eu codi cyn yr arolwg ac mae camau eisoes mewn lle o amgylch materion staffio a hyfforddi.

"Rydym hefyd wedi datblygu cynllun gweithredu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol