'Angen mwy o ACau'

  • Cyhoeddwyd
Senedd
Disgrifiad o’r llun,
Wedi deddfu yn San Steffan, bydd Llywodraeth Cymru yn gallu penderfynu os a phryd i gynnal refferendwm ar ddatganoli rhan o'r dreth incwm

Mae Llywydd y Cynulliad Rosemary Butler wedi croesawu'r newyddion fod Llywodraeth Cymru yn mynd i dderbyn pwerau newydd.

Wedi i Lywodraeth San Steffan wneud y trefniadau bydd hawl gyda'r Cynulliad i alw refferendwm ar ddatganoli pwerau eraill hefyd i wneud gyda threth incwm.

Ond mae Ms Butler yn dweud bod y gwaith ychwanegol yn golygu bod angen aelodau ychwanegol.

Mae cadeirydd y comisiwn wnaeth lunio'r argymhellion - Paul Silk - hefyd wedi ymateb i'r cyhoeddiad heddiw, yn ogystal â chynrychiolwyr yr undebau.

'Sefydliad yn aeddfedu'

Disgrifiad o’r llun,
Yn ogystal â'i gwaith fel llywydd mae Ms Butler yn cynrychioli etholaeth Gorllewin Casnewydd fel AC

Wrth groesawu ymateb hir ddisgwyliedig Llywodraeth y DU i argymhellion y comisiwn wnaeth ystyried pa bwerau ariannol ddylai fod yn nwylo Llywodraeth Cymru, dywedodd Ms Butler:

"Bydd y Cynulliad yn fwy atebol i bobl Cymru, gan y bydd yn rhaid inni wneud penderfyniadau ynghylch sut y bydd yr arian a fydd ar gael i Lywodraeth Cymru yn cael ei godi, ac nid yn unig ynghylch sut y bydd yn cael ei wario.

"Bydd hwn yn gam sylweddol ymlaen yn y broses o sicrhau bod y sefydliad yn parhau i aeddfedu fel deddfwrfa lawn.

"Edrychaf ymlaen at ystyried ymateb Llywodraeth y DU yn fanwl, a'r goblygiadau i weithdrefnau a phrosesau'r Cynulliad. Fodd bynnag, mae'n glir i mi y bydd y datblygiad hwn yn golygu cyfrifoldebau ychwanegol i Aelodau.

'Cyfrifoldebau wedi newid'

Ychwanegodd: "Rwyf eisoes wedi datgan, yn fy nghyflwyniad i Gomisiwn Silk, fy mod o'r farn fod angen cynyddu nifer yr Aelodau Cynulliad sydd gennym o 60 i 80 er mwyn adlewyrchu'r modd y mae cyfrifoldebau'r Cynulliad wedi newid, a sut y mae ein llwyth gwaith wedi cynyddu, ers i'r Cynulliad gael rhagor o bwerau yn sgil y bleidlais gadarnhaol a gafwyd yn refferendwm 2011.

"Yn fy marn i, mae'r datganiad a gafwyd heddiw yn cadarnhau'r angen am Gynulliad sydd â chapasiti ehangach, ac am ragor o aelodau i graffu'n gadarn ar waith Lywodraeth Cymru o ran y penderfyniadau pwysig ac anodd a gaiff eu gwneud mewn perthynas â threthu a benthyca yng Nghymru."

Cadeirydd yn dweud ei farn

Roedd cadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru, Paul Silk yn falch fod Llywodraeth y DU wedi "ymateb yn gadarnhaol i'n hadroddiad cyntaf..."

"Ynghyd â chytundeb Llywodraeth y DU ar ddefnydd pwerau benthyca presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau trafnidiaeth allweddol, mae cyhoeddiad heddiw yn gam pwysig i ddod â mwy o awdurdod a chyfrifoldeb i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, rhywbeth rydyn ni'n credu sy'n angenrheidiol ar gyfer datganoli yng Nghymru.

"Fe wnaethom argymhellion yr oedden ni'n credu byddai'n cryfhau Cymru o fewn y Deyrnas Unedig, ac rydym yn edrych ymlaen at eu gweithredu."

Undebau'n cefnogi

Mae Cyngres yr Undebau Llafur wedi datgan eu bod yn falch o'r newidiadau a gyhoeddwyd gan David Cameron, gydag ysgrifenydd cyffredinol y TUC yng Nghymru yn cytuno gyda'r Prif Weinidog Carwyn Jones ynglŷn â'r penderfyniad i beidio datganoli trethi hedfan.

"Mae'n siomedig na fydd treth ar hedfan yn cael ei osod yng Nghymru gan y byddai hyn wedi rhoi cymorth i Lywodraeth Cymru ddelio gydag effaith camreoli blaenorol o fewn Maes Awyr Caerdydd," meddai.

"Mae'r egwyddor o ddatganoli treth incwm yn un positif ac fe wnawn ni chwarae rhan lawn yn y ddadl honno pan mae'r amser yn dod i bobl Cymru benderfynu.

"Ond mae angen datrys sefyllfa ariannu Cymru yn fwy cyffredinol cyn i hynny ddigwydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol