Cynghorwyr Môn: Caniatâd i gais Land & Lakes

  • Cyhoeddwyd
Land & Lakes
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd y pwyllgor wrthod cymeradwyo'r cynllun ym mis Hydref oherwydd pryder am yr effaith amgylcheddol

Mae cynghorwyr Môn wedi newid eu meddwl a rhoi caniatâd cynllunio i adeiladu parc gwyliau ger Caergybi.

Cafodd y cais dadleuol gan gwmni Land & Lakes i adeiladu parc gydag 800 o letyau ei dderbyn gan bwyllgor cynllunio'r sir o bum pleidlais i dair ddydd Iau.

Fis diwethaf cafodd y cais ei wrthod gan yr un pwyllgor.

Ond bu'n rhaid cael cyfarfod arall i drafod y cynllun oherwydd bod swyddogion cynllunio'r sir wedi dweud eu bod yn cymeradwyo'r cynllun.

Dywed y cwmni Land & Lakes y bydd y cynllun yn creu 600 o swyddi.

Ond mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu'r penderfyniad gan ddweud y byddai'r datblygiad yn "tanseilio'r iaith Gymraeg" yn yr ardal.

'Ynys Fenter'

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd deilydd portffolio Datblygu Economaidd Môn, y Cynghorydd Aled Morris Jones, "Mae'r penderfyniad heddiw yn danfon neges glir fod Ynys Môn yn parhau'n Ynys Fenter.

"Mae'r cais yma'n cynnwys amryw o gytundebau gyda'r ymgeisydd i gyd wedi'u hanelu tuag at hybu cyflogaeth leol a'r gadwyn gyflenwi busnes lleol."

Bydd y cais yn cael ei gyfeirio nawr at Lywodraeth Cymru am gyfnod o 21 diwrnod gydag argymhelliad bod yr awdurdod cynllunio lleol o blaid caniatáu'r cais.

Roedd y cwmni wedi dweud y byddant yn mynd i apêl pe na bai'r penderfyniad gwreiddiol i wrthod y cais yn cael ei newid.

'Siomedig iawn'

Ond er bod llawer ar yr ynys o blaid y datblygiad nid yw pawb yn teimlo yr un fath.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg eisoes wedi codi pryderon am yr effaith ar yr iaith Gymraeg.

Dywedodd Osian Jones o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Rydyn ni'n siomedig iawn i glywed y newyddion heddiw. Mae'r cwmni a'r adran gynllunio wedi datgan na fydd rhaid cynnal asesiad o effaith iaith y datblygiad, sydd yn dangos yn glir bod ffaeleddau amlwg yn y cais.

"Nid yw hwn yn ddatblygiad cynaliadwy oherwydd fe fydd yn tanseilio'r Gymraeg yn ogystal â'r amgylchedd.

"Os caniateir i'r datblygiad fynd yn ei flaen, golyga hynny adeiladu mewn ardal o harddwch naturiol arbennig, heb sôn am ddinistrio'r hyn sydd yn gwneud Cymru yn arbennig yn y lle cyntaf."

Y cynllun

Mae'r cynllun ar gyfer y safle ym mhentref Penrhos yn cynnwys 500 o letyau, parc dŵr a chyfleusterau hamdden.

Byddai'r llety yng Nghae Glas yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithwyr fydd yn adeiladu gorsaf pŵer Wylfa B, cyn cael ei droi yn westai a chaeau chwarae.

Yn ôl y cynllun, byddai rhai o'r bythynnod yn cael eu defnyddio i weithwyr adeiladu'r parc, cyn troi rhai yn dai preswyl.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r safle yng Nghae Glas yn un ardal fyddai'n yn cael ei ddatblygu fel rhan o'r cynllun

Gwrthod

Ym mis Hydref, pleidleisiodd cynghorwyr y pwyllgor cynllunio o bump i ddau yn erbyn cymeradwyo'r parc, gyda dau yn ymatal eu pleidlais.

Er bod swyddogion wedi argymell cymeradwyo'r parc, roedd cynghorwyr yn poeni am effaith y datblygiad ar yr Ardal o Harddwch Eithriadol Naturiol, a'r perygl o or-ddatblygu cefn gwlad.

Dywedodd Cyngor Môn bod swyddogion wedi argymell y dylai cynllun gael ei gymeradwyo'r tro hwn oherwydd y budd economaidd y byddai'n dod i'r ardal.

Wedi'r penderfyniad gwreiddiol, dywedodd prif weithredwr Land & Lakes, Richard Sidi, mai apêl fyddai'r cam olaf.

Mae'r cynllun wedi bod yn fater dadleuol yn yr ardal, gyda rhai yn awyddus i weld datblygiad economaidd i greu swyddi yn lleol.