Tyrbin yn cynhyrchu £5 o drydan y mis

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tyrbin wedi ei osod ar swyddfa'r llywodraeth yn Aberystwyth

Dim ond gwerth £5 o drydan y mis mae tyrbin gwynt - wnaeth gostio i £48,000 i Lywodraeth Cymru - wedi bod yn ei gynhyrchu.

Cafodd y tyrbin ei osod ar swyddfa'r llywodraeth yn Aberystwyth.

Roedd yn un o'r rhesymau y llwyddodd yr adeilad i gael ei gradd 'ardderchog' mewn asesiad annibynnol o'i gynaliadwyedd.

Mae allbwn pŵer y tyrbin wedi bod yn cael ei fonitro ers mis Ionawr 2012.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth yn honni bod y tyrbin yn rhan o strategaeth eang ar gyfer lleihau allyriadau

Problemau mecanyddol

Mewn ymateb i gais rhyddid gwybodaeth fe gadarnhaodd y llywodraeth mai 585 awr cilowat o ynni gafodd ei gynhyrchu gan y tyrbin rhwng hynny a mis Gorffennaf y flwyddyn hon.

Ar gyfartaledd mae hynny yn cyfateb i 33 awr gilowat y mis. Gan gymryd 16c fel amcangyfrif o gost presenol trydan ar gyfer pobl awr gilowat ar y farchnad, mae'n gweithio allan i fod yn £5.28 y mis.

Mae'r llywodraeth wedi dweud bod problemau mecanyddol wedi bod gyda'r tyrbin, oedd yn golygu bod y tyrbin ond yn gweithredu ar 26% o'i lawn potensial drwy gydol 2012.

Ers i waith gael ei wneud i'w atgyweirio mae wedi bod yn gweithredu ar 68% o'i lawn botensial.

Os yw'n parhau i weithredu ar y raddfa yma bydd yn cynhyrchu 55.25 awr cilowat y mis - gwerth £8.84 o drydan.

Ar y raddfa yna byddai'n cymryd 452 o flynyddoedd iddo ad-dalu'r gost o'i brynu a'i osod.

Lleoliad gwael?

Nid problemau mecanyddol yw'r unig reswm am ddiffyg cynhyrchedd y tyrbin yn ôl y cwmni wnaeth ddylunio, Quiet Revolution.

Maen nhw'n honni mai'r lleoliad sydd ar fai. Maen nhw wedi gyrru llythyr i'r BBC gafodd ei ysgrifennu cyn i'r tyrbin gael ei osod sy'n nodi nad oedden nhw'n credu y byddai'r tyrbin yn ymarferol oherwydd y lleoliad.

Cafodd y llythyr ei yrru i gwmni o'r enw Mitie oedd yn gweithredu fel contractwyr i'r llywodraeth ar y prosiect.

Nid yw Mitie na Llywodraeth Cymru wedi gallu cadarnhau os cafodd cynnwys y llythyr ei ystyried wrth benderfynu a ddylai'r tyrbin gael ei adeiladu.

Mae'r llywodraeth wedi ymateb gan ddweud mai dim ond rhan o'r strategaeth ar gyfer lleihau allyriant carbon yw'r tyrbin.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Mae gennym ni strategaeth uchelgeisiol ar gyfer ein stad sy'n cynnwys ystod o gamau ar gyfer lleihau allyriannau CO2.

"Er enghraifft mae swyddfa Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth yn cynnwys system wresogi biomas, paneli solar a thyrbin gwynt sydd wedi ei ddylunio ar gyfer darparu pŵer ar gyfer nifer fechan o orsafoedd gwaith.

"O ganlyniad rydym wedi gweld lleihad o 17% mewn allyriannau CO2 dros y ddwy flwyddyn ddiwethaf ac rydym ar y ffordd ar gyfer cyrraedd y targed o leaihad o 30% erbyn 2020."

Straeon perthnasol