789 o gartrefi gofal wedi cau ers 2009

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae merch Patrick Lynch yn poeni am yr effaith fydd y symud yn gael ar ei thad

Mae bron i 800 o gartrefi gofal wedi cau yng Nghymru dros y pedair blynedd diwethaf.

Daeth y wybodaeth i'r fei yn dilyn ymchwiliad gan raglen Eye on Wales y BBC, wnaeth ddarganfod bod 254 o'r cartrefi wedi cau dros y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

Mae'r rhesymau dros eu cau yn amrywio ond y prif rai yw cynnydd mewn costau a phroblemau recriwtio.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod nhw'n ymwybodol o'r broblem a'u bod nhw wedi sefydlu cronfa fydd yn galluogi pobl i dderbyn gofal yn eu cartrefi.

'Dim lle'

Disgrifiad o’r llun,
Doedd dim gwahanu Mrs Sylvia Lynch a'i gŵr yn yr hen ddyddiau

Un sy'n cael trafferth cael hyd i gartref gofal ar gyfer ei thad 82 blwydd oed yw Kerry Hagland. Mae Patrick Lynch yn dioddef o ddementia, llid y cymalau, osteoporosis a methiant yr arennau.

Mae angen gofal barhaol arno ac mae'n byw ar hyn o bryd yng nghartref gofal Sant Dunstan's yn Griffithstown, ger Pontypwl.

Ond mae'r cartref yn cael ei gau gan y perchnogion HC-One.

"Mae'n le hyfryd. Roedden ni'n gwybod fod y cartref wedi cael ambell i broblem gyda staffio ond roedd yn sioc pan glywon ni y byddai'n cael ei gau," meddai Ms Hagland.

"Mae dad angen cael ei nyrsio oherwydd ei iechyd ... a does dim lle yn Nhorfaen iddo o gwbl. Mae'n rhaid iddo ddisgwyl nes i rywun farw i gael cymryd eu lle."

'Unig'

Mae Ms Hagland mynd a'i mhâm Sylvia Lynch, sydd hefyd yn 82, i ymweld â'i thad yn aml - maen nhw'n briod ers 62 o flynyddoedd ac roedden wastad efo'i gilydd cyn Mr Lynch fynd yn sâl.

Pryder ei ferch yw na fydd y ddau'n gallu gweld ei gilydd mor aml os yw Mr Lynch yn cael ei symud i gartref sy'n bellach i ffwrdd.

"Ni fydd o'n adnabod neb lle bynnag fydd o'n cael ei roi. Fe fydd o'n unig, mae'n bryderus yn aml ac os yw'n bell i ffwrdd fydda i ddim yn gallu cadw golwg arno," meddai.

Mae HC-One yn dweud mai cynllun ac amgylchedd y cartref yw'r rheswm dros y penderfyniad i'w gau, yn ogystal â phroblemau yn dod o hyd i aelodau cymwys o staff.

Dywedodd Cyngor Torfaen a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan eu bod nhw'n gweithio gyda'i gilydd er mwyn dod o hyd i lety arall priodol ar gyfer preswylwyr Sant Dunstan's.

75% yn cael trafferth recriwtio

Yn ôl Fforwm Gofal Cymru mae arolwg - fydd yn cael ei ryddhau yn llawn ddydd Llun - yn dangos fod traean o berchnogion cartrefi gofal yn credu na fyddan nhw mewn busnes mewn pum mlynedd.

Mae tri chwarter o'i haelodau yn dweud eu bod nhw'n cael trafferthion gyda recriwtio a chostau cynyddol.

Dywedodd Mario Kreft, cyfarwyddwr Fforwm Gofal Cymru nad yw'r ffioedd sy'n cael eu talu gan y byrddau iechyd a'r awdurdodau lleol ar gyfer preswylwyr yn talu am y costau.

"Does neb yn ein barn ni yn gwir ddeall gwerth yr holl fentrau bach a chanolig sydd, pan rydych yn eu cymryd efo'i gilydd, yn darparu dros 11,000 o welyau... mae hynny tua'r un faint ac sydd gennym yn y gwasanaeth iechyd," meddai

Yn gynharach yr wythnos hon dywedodd dirprwy brif weithredwr y GIG yng Nghymru Kevin Flynn bod toriadau mewn gwariant yn golygu mae ysbytai yw'r unig le sy'n gallu darparu gofal drwy'r dydd mae pobl sy'n hen ac yn wael ei angen.

Mewn datganiad dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod nhw yn "cydnabod y pwysau o ofalu am nifer gynyddol o bobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth" a bod eu cyllideb ddrafft ar gyfer 2014-15 yn cynnwys "cynlluniau ar gyfer Cronfa Gofal Canolraddol gwerth £50 miliwn i gefnogi pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain, yn ogystal â sicrhau bod gwelyau ar gael ar gyfer y bobl hynny sydd wir eu hangen".

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol