Mesur tai yn cael ei gyhoeddi er mwyn taclo landlordiaid drwg

  • Cyhoeddwyd
HousesFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r papur gwyn yn dweud y dylai landlordiaid orfod arwyddo cofrestr cyn cael rhentu eu heiddo

Mae disgwyl i fesur fydd yn mynd i'r afael â landlordiaid diegwyddor gael ei gyhoeddi yn nes ymlaen.

Dyma fydd y ddeddf gyntaf yn y maes tai ers i Lywodraeth Cymru gael pwerau deddfu llawn yn 2011.

Yn ôl y llywodraeth mi fydd y mesur yn taclo'r broblem o ddigartrefedd, yn gwella amodau yn y sector rhentu preifat ac yn golygu y bydd 'na fwy o dai ar gael i bobl brynu neu rentu.

Cafodd y cynlluniau eu cyhoeddi ym mis Mai 2012.

Yn y papur gwyn mae 'na gynnig i orfodi perchnogion tai i arwyddo cofrestr cyn bod modd iddyn nhw osod tai ar rent.

Dim llais

Mae'r papur, sydd yn dweud beth ydy bwriad y ddeddf, yn dweud bod yna rhai landlordiaid drwg yn gweithio yn y sector preifat.

Maen nhw'n rhoi tenantiaid mewn sefyllfa anodd gan fygwth weithiau eu taflu nhw o'u tai.

"Mae hynny, a'r ffaith bod gyda nhw ddim llawer o opsiynau, yn golygu bod nifer o bobl - yn aml bobl fregus - yn dioddef heb godi eu llais," medd y papur gwyn.

"Mewn rhai achosion mae landlordiaid ac asiantaethau yn codi rhent ac yn ychwanegu costau."

Cynnig arall yn y papur gwyn yw addewid i daclo'r broblem o dai gwag sydd yn bodoli yng Nghymru. Mae'r Llywodraeth yn awyddus i wneud hyn drwy roi'r pwerau i gynghorau godi treth y cyngor ar adeiladau sydd wedi bod yn wag am fwy na blwyddyn.

Mwy o fanylion

Ers i'r papur gwyn gael ei gyhoeddi mae gweinidog newydd wedi dod yn gyfrifol am y portffolio.

Huw Lewis oedd y Gweinidog Tai ychydig fisoedd yn ôl, ond mae o yn Weinidog Addysg bellach ar ôl i Leighton Andrews ymddiswyddo ym mis Mehefin.

Yn ôl ym mis Mai dywedodd Huw Lewis: "Mae hyn yn lot mwy na jest rhoi cartref i rywun.

"Mae materion tai yn effeithio ar les ac iechyd pobl a'u gallu i fedru dod o hyd i waith a pharhau i weithio."

Carl Sargeant sydd erbyn hyn â'r cyfrifoldeb am faterion tai ac mi fydd o yn datgelu mwy o fanylion y mesur yng Nghaerdydd yn ddiweddarach.