June Andrews i arwain ymchwiliad iechyd

  • Cyhoeddwyd
Mark Drakeford
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd Mr Drakeford bod angen ymchwiliad annibynnol yn ogystal ag ymchwiliad mewnol y bwrdd

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai'r Athro June Andrews fydd yn gyfrifol am arwain yr adolygiad i wasanaethau mewn dau ysbyty.

Yr Athro Andrews yw cyfarwyddwr y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia ym Mhrifysgol Sterling yn yr Alban.

Cyhoeddodd Mr Drakeford yn ddiweddar y byddai adolygiad i'r gofal o fewn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ac Ysbyty Castell Nedd Port Talbot.

Roedd hyn yn dilyn y darganfyddiad bod menyw wedi marw ar ôl derbyn triniaeth wael yn y ddau ysbyty rhwng Awst 2010 a Thachwedd 2012.

'Angen adolygiad annibynnol'

Dywedodd Mr Drakeford ei fod yn falch o weld fod y bwrdd iechyd wedi comisiynu adolygiad mewnol o safonau gofal, ond ei fod yn teimlo bod angen adolygiad pellach.

"Roeddwn i'n teimlo bod angen adolygiad annibynnol ychwanegol hefyd yn canolbwyntio ar ofal cleifion hŷn mewn dau ysbyty," meddai, "yn dilyn cyfarfod gyda theulu a ddisgrifiodd eu profiadau gyda gofal eu perthynas oedrannus."

Roedd Mr Drakeford yn cyfeirio at y gofal gwael dderbyniodd Lilian Williams mewn ysbytai sydd dan reolaeth Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg cyn iddi farw.

Ychwanegodd: "Bydd yr adolygiad allanol annibynnol yn ystyried y gofal a ddarperir yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell Nedd Port Talbot a bydd yn ychwanegol i'r adolygiad sydd eisoes wedi'i gomisiynu gan y bwrdd iechyd.

"Gan ddefnyddio methodoleg adolygu sefydledig fydd yn mynd at wraidd y sefyllfa, bydd y gwaith yn cwmpasu darpariaeth sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gofal i bobl hŷn."

Dywedodd Mr Drakeford hefyd fod yr Athro Andrews yn flaenllaw ym maes gofal i bobl â dementia a'i bod yn cael ei "chydnabod yn rhyngwladol am ei chyfraniad at welliannau parhaus mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol".

'Angen adolygiad llawn'

Mae'r Ceidwadwyr wedi croesawu'r cyhoeddiad am yr adolygiad, ond dyw eu llefarydd iechyd Darren Millar ddim yn credu fod ei sgôp yn ddigon dwfn.

Dywedodd: "Mae adolygiad annibynnol yn rhywbeth sydd ei angen ac yn rhywbeth rwy'n ei groesawu, ond mae'n disgyn yn fyr o'r ymchwiliad llawn tebyg i'r un Keogh mae'r GIG Gymreig ei hangen.

"Mae honiadau o safonau gofal gwael o fewn y bwrdd iechyd yma'n galw am ymchwiliad trylwyr, ond dyw tystiolaeth o'r fath ddim wedi ei gyfyngu i'r ardal yma'n unig."

Er budd Cymru a chleifion Cymreig, rydym angen ymchwiliad cadarn Cymru gyfan i safonau gofal cleifion a chyfraddau marw uchel."

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud droeon nad oes angen ymchwiliad o'r fath.

Ymateb bwrdd iechyd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn dweud eu bod nhw'n edrych ymlaen at weithio gyda'r Athro Andrews a'i thîm.

Mewn datganiad dywedodd y bwrdd iechyd: "Rydym yn croesawu'r adolygiad yma.

"Rydym yn falch o weld fod datganiad y gweinidog yn cydnabod bod gwelliannau eisoes yn cael ei gwneud gan y bwrdd ac wedi cadarnhau mai ffocws yr adolygiad fydd darganfod ardaloedd o gryfder er mwyn adeiladu ar hynny yn ogystal ag ardaloedd o risg posib lle mae'n bosib fydd gweithredu pellach yn cael ei awgrymu.

"Bydd y bwrdd iechyd yn darparu'r holl gefnogaeth fydd ei angen ar yr Athro Andrews a'i thîm er mwyn gwneud eu gwaith ac rydym yn edrych ymlaen at ei chyfarfod hi a'i thîm er mwyn gweithredu argymhellion o'r adolygiad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol