Lansio cynllun i arbed £25m

  • Cyhoeddwyd
Jane Hutt
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jane Hutt yn dweud y bydd y cynllun yn sicrhau gwerth am arian i'r cyhoedd

Mae cynllun newydd wedi ei lansio gan Lywodraeth Cymru i geisio arbed £25m o fewn y sector gyhoeddus.

Bydd Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol Cymru yn ceisio arbed arian a chreu cyfleoedd newydd i fusnesau ennill cytundebau gwaith yn y sector gyhoeddus.

Dywed y llywodraeth bod £4 biliwn yn cael ei wario gan y sector bob blwyddyn, a'r gobaith yw sicrhau bod trethdalwyr yn cael gwerth am arian drwy "gael gwared ar ddyblygu a chynyddu effeithiolrwydd".

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt bod y cynllun yn "hanfodol" er mwyn gwneud y mwyaf o arian cyhoeddus mewn cyfnod o doriadau.

70 sefydliad

Bydd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol Cymru, ym Medwas, Caerffili, yn gyfrifol am reoli cytundebau gwaith a gwariant cyffredin i'r sefydliadau sydd yn rhan o'r cynllun.

Mae dros 70 o'r rhain, yn cynnwys Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd, yr Heddlu a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y llywodraeth bod rhwng 20% a 30% o gyfanswm gwariant caffael y sector gyhoeddus yn mynd ar "nwyddau a gwasanaethau cyffredin ac ailadroddus" gan gynnwys dodrefn, gwasanaethau proffesiynol, offer cyfrifiadurol a chludiant.

Bydd y gwasanaeth newydd yn gyfrifol am wariant y sefydliadau yma, a'r gobaith yw arbed arian drwy leihau dyblygu.

'Effaith enfawr'

Mae Ms Hutt wedi dweud bod y gwasanaeth newydd yn hollbwysig er mwyn arbed arian a sicrhau swyddi.

"Mae'r ffordd yr ydyn ni'n defnyddio'n £4.3 biliwn o arian caffael cyhoeddus yn parhau i gael effaith enfawr ar swyddi yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

"Wrth i gyllidebau cyrff cyhoeddus dynhau, mae'n rhaid i ni chwilio am ffyrdd newydd o arbed arian. Mae gwella caffael cyhoeddus yn hanfodol er mwyn gwneud y mwyaf o bob ceiniog a chyfeirio adnoddau i'r rheng flaen."

Honnodd bod y gwasanaeth yn ddull arloesol fyddai'n hybu cyd-weithio ar draws ffiniau.

"Bydd y Gwasanaeth yn dilyn yr arferion gorau a ddisgrifir yn natganiad Polisi Caffael Cymru a gyhoeddwyd y llynedd.

Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i gyflenwyr ymwneud â'r broses, a hefyd yn rhoi cyfleoedd allweddol i ddatblygu cadwyni cyflenwi lleol gyda busnesau yng Nghymru."